ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย


เดือนพฤษภาคม
28 พฤษภาคม 58 : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา ระดับปฐมวัย
30 พฤษภาคม 58 : ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
เดือนมิถุนายน
25 มิถุนายน 58 : พิธีไหว้ครูระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2558
เดือนกรกฎาคม
20 กรกฎาคม 58 : ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2558
15-17 กรกฎาคม 58 :ค่ายหนูน้อยอนุบาลคนดี ปีการศึกษา 2558
เดือนสิงหาคม
10 สิงหาคม 58 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
เดือนกันยาคม
2-3 กันยายน 58 : ธีรศาสตร์เกมส์ ระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2558
เดือนพฤศจิกาคม
18 พฤศจิกายน 58 : กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล1 ณ อินเวนแลนด์ ปีการศึกษา 2558
19 พฤศจิกายน 58 : กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล2 ณ อินเวนแลนด์ ปีการศึกษา 2558
20 พฤศจิกายน 58 : กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล3 ณ อินเวนแลนด์ ปีการศึกษา 2558
25 พฤศจิกายน 58 : กิจกรรมลอยกระทงระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2558
เดือนธันวาคม
3 ธันวาคม 58 :กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2558
25 ธันวาคม 58 : กิจกรรมวันรื่นเริงระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2558
เดือนมกราคม
8 มกราคม 58 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2558
26 มกราคม 58 : กิจกรรมวันเปิดบ้านวิชาการคาราวานความรู้ ปีการศึกษา 2558
เดือนมีนาคม
5 มีนาคม 58 : วันบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2558
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com