คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 
 
  1. กลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย
 
            1)  นางสาวดวงพร  พุฒจิระ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการปฐมวัย
            2)  นางอนงค์  บุญมี
หัวหน้ากลุ่มชั้นปฐมวัยปีที่ 1
            3)  นางสาวปรีชญา  พงศ์จิรพันธุ์
หัวหน้ากลุ่มชั้นปฐมวัยปีที่ 2
            4)  นางกัญญา  ฉายาบรรณ์
หัวหน้ากลุ่มชั้นปฐมวัยปีที่ 3
   
      1.1  งานวิชาการชั้นปฐมวัยปีที่ 1
   
            1)  นางอนงค์  บุญมี
หัวหน้างานวิชาการชั้นปฐมวัยปีที่ 1  
            2)  นางสาววรรณา  แซ่เล้า
รองหัวหน้างานวิชาการชั้นปฐมวัยปีที่ 1  
            3)  นางสาวเตือนตา  แก้วบรรจง
กรรมการ  
            4)  นางสาวยุวดี  บุญมี 
กรรมการ  
            5)  นางสาวกานดา  วงศ์สัมพันธ์เวช 
กรรมการ  
            6)  นางสาวสนธยา  สมณะ  
กรรมการ  
   
      1.2  งานวิชาการชั้นปฐมวัยปีที่ 2
   
            1)  นางสาวปรีชญา  พงศ์จิรพันธุ์
หัวหน้างานวิชาการชั้นปฐมวัยปีที่ 2  
            2)  นางสาววนิดา  วันเพ็ญ
รองหัวหน้างานวิชาการชั้นปฐมวัยปีที่ 2  
            3)  นางสาวดวงพร  พุฒจิระ
กรรมการ  
            4)  นางอัมพร  ภักดี 
กรรมการ  
            5)  นางสมใจ  รัตนพรชัย 
กรรมการ  
   
      1.3  งานวิชาการชั้นปฐมวัยปีที่ 3
   
            1)  นางกัญญา  ฉายาบรรณ์
หัวหน้างานวิชาการชั้นปฐมวัยปีที่ 3  
            2)  นางสาวชุติมา  สุถาพร
รองหัวหน้างานวิชาการชั้นปฐมวัยปีที่ 3  
            3)  นางพรกมล  แสงสุระธรรม
กรรมการ  
            4)  นางจุไรพร  สวัสดิ์รักษ์กุล
กรรมการ  
            5)  นางผ่องพรรณ  สู้เสงี่ยม 
กรรมการ  
   
  2. กลุ่มงานบริหารบุคคลปฐมวัย
 
            1)  นางจุไรพร  สวัสดิ์รักษ์กุล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล
            2)  นางอัมพร  ภักดี
รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล
            3)  นางสาววรรณา  แซ่เล้า
กรรมการ
            4)  นางสาวศิลาพร  พวงกุหลาบ
กรรมการ
   
  3. กลุ่มงานบริหารทั่วไปปฐมวัย
 
            1)  นางผ่องพรรณ  สู้เสงี่ยม
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปปฐมวัย
      3.1  งานสัมพันธ์ชุมชนปฐมวัย
   
            1)  นางสาวชุติมา  สุถาพร
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนปฐมวัย  
            2)  นางสาวจินดารัตน์  พันธุ์ทิพย์ศักดิ์
รองหัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนปฐมวัย   
            3)  นางสาวยุวดี  บุญมี
กรรมการ  
            4)  นางสาววนิดา  วันเพ็ญ
กรรมการ  
            5)  นางสาวสมรศรี  รุ่งทิพย์เจริญ 
กรรมการ  
            6)  MISS STARRBELLE  Roa UNABIA 
กรรมการ  
   
      3.2  งานอาคารสถานที่ปฐมวัย
   
            1)  นางสมใจ  รัตนพรชัย
หัวหน้างานอาคารสถานที่ปฐมวัย  
            2)  นางสาวกานดา  วงศ์สัมพันธ์เวช
รองหัวหน้างานอาคารสถานที่ปฐมวัย   
            3)  นางสาวเตือนตา  แก้วบรรจง
กรรมการ  
            4)  นางสาวอารี  สมณะ
กรรมการ  
            5)  นายอนันต์  สัจจาศีล
กรรมการ  
   
      3.3  งานกิจการนักเรียนปฐมวัย
   
            1)  นางผ่องพรรณ  สู้เสงี่ยม
หัวหน้างานกิจการนักเรียนปฐมวัย  
            2)  นางพรกมล  แสงสุระธรรม
รองหัวหน้างานกิจการนักเรียนปฐมวัย   
            3)  นางสาวศิริรัตน์  อ่วมสุวรรณ
กรรมการ  
            4)  นางสาววรรณา  วังกาญจน์ศิริกุล
กรรมการ  
   
      3.4  งานธุรการปฐมวัย
   
            1)  นางสาวสุอังคณา  ทรัพย์เย็น
หัวหน้างานธุรการปฐมวัย  
            2)  นางจิตนา  นิสัยตรง
รองหัวหน้างานธุรการปฐมวัย   
   
  4. กลุ่มงานบริหารงบประมาณปฐมวัย
 
            1)  นางสาวศยามล  ว่องแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณปฐมวัย
            2)  นางสาววรรณา  พุมมา
รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณปฐมวัย
  5. กลุ่มงานจิตตาภิบาลปฐมวัย
 
            1)  นางสาวจีรนุช  ทาคำ
หัวหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาลปฐมวัย
            2)  นางสาวสนธยา  สมณะ
รองหัวหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาลปฐมวัย
   
   
   
   
   

 

 

 

 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com