ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระบบประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
คณะผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน 
 
นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ
นางจรูญลักษณ์ สุวคันธกุล
นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์
นางสาวโชคสกุล ปานดี นางจุฑาวรรณ เพิ่มสาย Miss.STARRBELLE
R. UNABIA
 
 
 
Mr.ARNULFO
B.BERNAL JR.
Mrs. DINA SAIOMON นางสาวรัศมี  บุญเกิด
 
 
 นางสาวหนึ่งฤทัย เปรมนิ่ม นางสาวนัชชา ฉันทตระกูลชัย น.ส.จินดารัตน์ พันธ์ทิพย์ศักดิ์
ภาษาจีน
นางสาววนิดา จันทร์งาม
ภาษาจีน
นายจีรศักดิ์ อ่ำขำ
ภาษาจีน
นางสาววรางคณา ภีระบุณานนท์
   
นางสาววกมลชนก อินทร์เขาย้อย    
     
     
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192,  034-566611
โทรสาร 032-743192 ต่อ 116

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com