คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 
 
นางจุฑาวรรณ เพิ่มสาย
หัวหน้ากลุ่มสาระ ระดับประถม
สอนชั้น ป.2
นางสาวโชคสกุล ปานดี
หัวหน้ากลุ่มสาระ ระดับมัธยม
สอนชั้น ม.2
นางสาวอารีรัตน์ แย้มชื่น
สอนชั้น ป.6
นางสาวนัชชา ฉันทตระกูลชัย
สอนชั้น ป.5
นางสนางสาววรุจิรดา ทัศนานนท์
สอนชั้น ป.4
นางสาวหนึ่งฤทัย เปรมนิ่ม
สอนชั้น ป.3
 
 
นางสาวประณิธาน พูนเพ่งวิทย์
สอนชั้น ป.1
นางสาววนิดา จันทร์งาม
สอนชั้น ป.2-ป.5
Mr.ARNULFO B.BERNAL JR.
สอนชั้น ป.3-ป.6
 
 
นางจรูญลักษณ์ สุวคันธกุล
สอนชั้น ม.1
นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์
สอนชั้น ม.3
 Mrs. DINA SAIOMON
สอนชั้น ม.1-ม.3

   
นางสาวจรรยาภรณ์ หนูนสิงห์
สอนชั้น ป.6-ม.3
   
     
     
     
     
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com