คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 
     1  นางสาวสุจิวรรณ ชื่นหุ่น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ระดับประถม
     2  นางสาวมินตา  พุฒิเอก
กรรมการ
     3  นางเสาวลักษณ์ อยู่สถิตย์
กรรมการ
     4  นางสาวกฤติกา โสงขุนทด
กรรมการ
     5  นายมานิตย์ สมลา
กรรมการ  
     6  นางสาวสุมาส ทรัพย์เย็น
กรรมการและเลขาฯ  
   
   
     1  นางประไพ  แก้วจีน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ระดับมัธยม
     2  นางสาวพัชรินทร์  วาณิชพิเชียร
กรรมการ
     3  นางธิชญา  จิตต์เจริญ
กรรมการ
     4  นายสุวัฒน์  วงษ์พานิช
กรรมการ
     5  นายวิศรุต  ปัญจลาภสกุล
กรรมการ

 

 

 

 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com