คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  

นางสาวดวงพร พุฒจิระ
เตรียมอนุบาล
นางสาววรรณา แซ่เล้า
อนุบาล 1
นางสาวศยามล ว่องแก้ว
อนุบาล 1
นางอนงค์ บุญมี
อนุบาล 1
นางสาวเตือนตา แก้วบรรจง
อนุบาล 1
นางสาวยุวดี บุญมี
อนุบาล 1
นางจินตนา นิสัยตรง
อนุบาล 2
นางอัมพร ภักดี
อนุบาล 2
นางสาวปรีชญา พงศ์จิรพันธุ์
ครูอนุบาล 2
นางสมใจ รัตนพรชัย
อนุบาล 2
นางกัญญา ฉายาบรรณ์
อนุบาล 3
นางสาวชุติมา สุถาพร
อนุบาล 3
นางพรกมล แสงสุระธรรม
อนุบาล 3
นางจุไรพร สวัสดิ์รักษ์กุล
อนุบาล 3
นางผ่องพรรณ สู้เสงี่ยม
อนบุาล 3
นางสาวจีรนุช ทาคำ
ครูพิเศษ
นางสาวสุอังคณา ทรัพย์เย็น
ครูพิเศษ
นายอนัน สัจจาศีล
ครูพิเศษ
น.ส.จินดารัตน์ พันธ์ทิพย์ศักดิ์
ครูพิเศษ
Miss STARRBELLE R. UNABIA
นางสาวศิริรัตน์ อ่วมสุวรรณ
ครูพี่เลี้ยงเตรียมอนุบาล
นางสาวสนธยา สมณะ
ครูพี่เลี้ยงเตรียมอนุบาล
นางสาววรรณา พุมมา
ครูพี้เลี้ยงอนุบาล 1
นางสาวสมรศรี รุ่งทิพย์เจริญ
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1
นางสาวนิตยา ศรีทัต
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล1
นางสาวศิลาพร พวงกุหลาย
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล1
นางสาวอารี สมณะ
ครูพี่เบี้ยงอนุบาล1
น.ส.กานดา วงศ์สัมพันธ์เวช
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล1

น.ส.วรรณา วังกาญจน์ศิริกุล
ครูพี่เลี้ยงห้องพยายาล

 

 

 

 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com