คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 
 
  งานหน้าที่การสอนและดูแลเด็ก ประกอบด้วยครูประจำชั้น ครูพิเศษ พี่เลี้ยง
   
      1. นางสาวสนธยา  สมณะ     ครูประจำชั้น เตรียมอนุบาล 
      2. นางสาววรรณา แซ่เล้า   ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1  
      3. นางสาวกานดา วงศ์สัมพันธ์เวช   ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2  
      4. นางอนงค์ บุญมี   ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3 
      5. นางสาวเตือนตา แก้วบรรจง       ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4 
      6. นางสาวยุวดี บุญมี    ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5 
      7. นางสาวปรีชญา พงศ์จิรพันธุ์     ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1 
      8. นางสาวดวงพร พุฒจิระ    ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2 
      9. นางอัมพร  ภักดี   ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3 
      10. นางสาววนิดา วันเพ็ญ     ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4 
      11. นางสมใจ  รัตนพรชัย     ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5 
      12. นางกัญญา ฉายาบรรณ์    ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1 
      13. นางสาวชุติมา สุถาพร     ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2 
      14. นางพรกมล แสงสุระธรรม    ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3 
      15. นางจุไรพร สวัสดิ์รักษ์กุล    ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4 
      16. นางผ่องพรรณ สู้เสงี่ยม    ครูประจำชั้น อนบุาล 3/5 
      17. นางสาวสุอังคณา ทรัพย์เย็น    ครูพิเศษ อนุบาล 2 - 3 สอนคอมพิวเตอร์+ธุรการ 
      18. นายอนัน สัจจาศีล    ครูพิเศษ เตรียมอนุบาล-อ.3 สอนว่ายน้ำ+พละ 
      19. นางสาวจินดารัตน์ พันธ์ทิพย์ศักดิ์    ครูพิเศษ เตรียมอนุบาล-อ.3 สอนภาษาจีน 
      20. นางสาวจีรนุช ทาคำ    ครูพิเศษ อนุบาล 1 - 3 สอนภาษาอังกฤษ 
      21. Miss STARRBELLE R. UNABIA    ครูพิเศษ เตรียมอนุบาล-อ.3 สอนภาษาอังกฤษ  
      22. นางสาวศยามล  ว่องแก้ว     ครูพิเศษ ห้องสำนักงาน (ธุรการ) 
      23. นางสาวสมรศรี รุ่งทิพย์เจริญ   พี่เลี้ยง เตรียมอนุบาล 
      24. นางสาววรรณา พุมมา   พี่เลี้ยง อนุบาล 1/1
      25. นางสาวศิลาพร พวงกุหลาบ   พี่เลี้ยง อนุบาล 1/2 
      26. นางสาวอารี สมณะ   พี่เลี้ยง อนุบาล 1/3 
      27. นางสาวศิริรัตน์ อ่วมสุวรรณ    พี่เลี้ยง อนุบาล 1/4 
      28. นางจินตนา  นิสัยตรง   พี่เลี้ยง อนุบาล 1/5 
      29. นางสาววรรณา วังกาญจน์ศิริกุล   พี่เลี้ยง ดูแลห้องพยาบาลและดูแลโภชนาการเด็ก 
   

 

 

 

 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com