ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
คู่มือนักเรียน-อนุบาล
คู่มือนักเรียน-ประถม-มัธยม
ระบบประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
คณะผู้บริหาร
ครูสายการสอน
ครูสายสนับสนุนการสอน


กิจกรรมวัด ปี2553
พิธีฉลองวัด ประจำปี 2553
กิจกรรมวัด ปี2554
พิธีฉลองวัด ประจำปี 2554
กิจกรรมวัด ปี2555
พิธีฉลองวัด ประจำปี 2555
กิจกรรมวัด ปี2556
ต้อนรับการมาเยือน ของ หัวใจนักบุญคามิลโล ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
พิธีแห่ศีลมหาสนิท ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 2 มิถุนายน 2556
พิธีฉลองวัดประจำปี 2556 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556
กิจกรรมวัด ปี2557
พิธีแห่ศีลมหาสนิท ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 22 มิถุนายน 2557
พิธีฉลองวัดประจำปี 2557 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมวัด ปี2558
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
พิธีสมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 7 มิถุนายน 2558
พิธีฉลองวัด ประจำปี 2558 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมวัด ปี2559
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
พิธีแห่ศีลศักดิ์ ประจำปี 2559 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
พิธีฉลองวัด ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559

 

 

 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192,  034-566611
โทรสาร 032-743192 ต่อ 116

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com