คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร
TRS Model รูปแบบการบริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษา
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 

กิจกรรมวัด ปี2553
พิธีฉลองวัด ประจำปี 2553
กิจกรรมวัด ปี2554
พิธีฉลองวัด ประจำปี 2554
กิจกรรมวัด ปี2555
พิธีฉลองวัด ประจำปี 2555
กิจกรรมวัด ปี2556
ต้อนรับการมาเยือน ของ หัวใจนักบุญคามิลโล ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
พิธีแห่ศีลมหาสนิท ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 2 มิถุนายน 2556
พิธีฉลองวัดประจำปี 2556 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556
กิจกรรมวัด ปี2557
พิธีแห่ศีลมหาสนิท ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 22 มิถุนายน 2557
พิธีฉลองวัดประจำปี 2557 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมวัด ปี2558
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
พิธีสมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 7 มิถุนายน 2558
พิธีฉลองวัด ประจำปี 2558 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมวัด ปี2559
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
พิธีแห่ศีลศักดิ์ ประจำปี 2559 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
พิธีฉลองวัด ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมวัด ปี2560
ตรีวาร แห่โคมถวายแม่พระ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
พิธีฉองวัด ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมวัด ปี2561
3 มิถุนายน 2561 พิธีสมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร
11 พฤศจิกายน 2561 โครงการฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริตชน สังฆมณฑลราชบุรี เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350ปี มิสซังสยาม
11 พฤศจิกายน 2561 โครงการฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริตชน สังฆมณฑลราชบุรี เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350ปี มิสซังสยาม (ภาพชุดที่2)
11 พฤศจิกายน 2561 วีดีโอ>>>โครงการฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริตชน สังฆมณฑลราชบุรี เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350ปี สังฆมณฑลราชบุรี ฯ
17 พฤศจิกายน 2561 ตรีวาร แห่โคมถวายแม่พระ
18 พฤศจิกายน 2561 พิธีฉลองวัด ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร  
18 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันกีฬาเนื่องในโอกาส ฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ระหว่างนักเรียนธีรศาสตร์และบ้านเณร  
กิจกรรมวัด ปี2562
16 มิถุนายน 62 : พิธีบูชาขอบพระคุณแรกคุณพ่อยอห์น บอสโก วัชรพล อำนาจเกียรติกุล 
17 พฤศจิกายน 62 : พิธีฉลองวัด ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร 
กิจกรรมวัด ปี2563
15 พฤศจิกายน 63 : พิธีฉลองวัด ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร 
25 ธันวาคม 63 : กิจกรรมคืนวันคริสต์มาส ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร 
กิจกรรมวัด ปี2564
21 พฤศจิกายน 64 : พิธีฉลองวัด ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร 
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com