ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
คู่มือนักเรียน-อนุบาล
คู่มือนักเรียน-ประถม-มัธยม
ระบบประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
คณะผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน


กิจกรรมวัด ปี2553
พิธีฉลองวัด ประจำปี 2553
กิจกรรมวัด ปี2554
พิธีฉลองวัด ประจำปี 2554
กิจกรรมวัด ปี2555
พิธีฉลองวัด ประจำปี 2555
กิจกรรมวัด ปี2556
ต้อนรับการมาเยือน ของ หัวใจนักบุญคามิลโล ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
พิธีแห่ศีลมหาสนิท ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 2 มิถุนายน 2556
พิธีฉลองวัดประจำปี 2556 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556
กิจกรรมวัด ปี2557
พิธีแห่ศีลมหาสนิท ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 22 มิถุนายน 2557
พิธีฉลองวัดประจำปี 2557 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมวัด ปี2558
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
พิธีสมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 7 มิถุนายน 2558
พิธีฉลองวัด ประจำปี 2558 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมวัด ปี2559
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
พิธีแห่ศีลศักดิ์ ประจำปี 2559 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
พิธีฉลองวัด ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมวัด ปี2560
ตรีวาร แห่โคมถวายแม่พระ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
พิธีฉองวัด ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

 

 

 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192,  034-566611
โทรสาร 032-743192 ต่อ 116

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com