คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 

กิจกรรมวัด ปี2553
พิธีฉลองวัด ประจำปี 2553
กิจกรรมวัด ปี2554
พิธีฉลองวัด ประจำปี 2554
กิจกรรมวัด ปี2555
พิธีฉลองวัด ประจำปี 2555
กิจกรรมวัด ปี2556
ต้อนรับการมาเยือน ของ หัวใจนักบุญคามิลโล ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
พิธีแห่ศีลมหาสนิท ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 2 มิถุนายน 2556
พิธีฉลองวัดประจำปี 2556 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556
กิจกรรมวัด ปี2557
พิธีแห่ศีลมหาสนิท ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 22 มิถุนายน 2557
พิธีฉลองวัดประจำปี 2557 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรมวัด ปี2558
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
พิธีสมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 7 มิถุนายน 2558
พิธีฉลองวัด ประจำปี 2558 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมวัด ปี2559
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
พิธีแห่ศีลศักดิ์ ประจำปี 2559 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 29 พฤษภาคม 2559
พิธีฉลองวัด ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมวัด ปี2560
ตรีวาร แห่โคมถวายแม่พระ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
พิธีฉองวัด ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมวัด ปี2561
3 มิถุนายน 2561 พิธีสมโภชพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร
11 พฤศจิกายน 2561 โครงการฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริตชน สังฆมณฑลราชบุรี เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350ปี มิสซังสยาม
11 พฤศจิกายน 2561 โครงการฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริตชน สังฆมณฑลราชบุรี เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350ปี มิสซังสยาม (ภาพชุดที่2)
11 พฤศจิกายน 2561 วีดีโอ>>>โครงการฟื้นฟูการดำเนินชีวิตคริตชน สังฆมณฑลราชบุรี เพื่อเตรียมเฉลิมฉลอง 350ปี สังฆมณฑลราชบุรี ฯ
17 พฤศจิกายน 2561 ตรีวาร แห่โคมถวายแม่พระ
18 พฤศจิกายน 2561 พิธีฉลองวัด ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร  
18 พฤศจิกายน 2561 การแข่งขันกีฬาเนื่องในโอกาส ฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ระหว่างนักเรียนธีรศาสตร์และบ้านเณร  
กิจกรรมวัด ปี2562
16 มิถุนายน 62 : พิธีบูชาขอบพระคุณแรกคุณพ่อยอห์น บอสโก วัชรพล อำนาจเกียรติกุล 
17 พฤศจิกายน 62 : พิธีฉลองวัด ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร 
กิจกรรมวัด ปี2563
15 พฤศจิกายน 63 : พิธีฉลองวัด ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร 
25 ธันวาคม 63 : กิจกรรมคืนวันคริสต์มาส ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร 
กิจกรรมวัด ปี2564
21 พฤศจิกายน 64 : พิธีฉลองวัด ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร 
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com