คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 
  1.นางจรูญลักษณ์ สุวคันธกุล          
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แบ่งเป็นงาน 6 งาน
     1.1  นายเพยาว์ จิตเจริญทวีโชค
 หัวหน้างานอาคารสถานที่ คลิกดูสมาชิก
     1.2  นายบุญลาภ กลิ่นอุบล
 หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน คลิกดูสมาชิก
     1.3  นายวรา ขันธ์เครือ
 หัวหน้างานกิจการนักเรียน คลิกดูสมาชิก
     1.4  นางศิริพร สนามภู่
 หัวหน้างานทะเบียน/วัดผล/ประเมินผล คลิกดูสมาชิก
     1.5  นายวิษณุ  เปรมนิ่ม
 หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คลิกดูสมาชิก
     1.6  นางวิไลรัตน์ จิตเจริญทวีโชค
 หัวหน้างานธุรการ คลิกดูสมาชิก

 

 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com