คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง


 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/

ผู้รับผิดชอบ
ด.ช.ภาวัต เห็นสว่าง
ป.1/1

ผู้รับผิดชอบ
ด.ช.นันทวรรณ  รัตนสิริวัฒนกุล
ป.1/2

ผู้รับผิดชอบ
ด.ช.กฤติธ ศรีสกุลกาญจน์
ป.1/3

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.กชพร จิตต์เจริญ
ป.1/4

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.อติกานต์ อิ่มสุวรรณ
ป.2/1

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.สุธีกานต์ สมสกุล
ป.2/2

ผู้รับผิดชอบ
ด.ช.พัทธดนย์ วันชนะบุญ
ป.2/3

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.จิรภา บุญสูง
ป.2/4

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.วิภาดา ธรรมเจริญ
ป.3/1

ผู้รับผิดชอบ
ด.ช.กรรกฤษ โรมรุจนากร
ป.3/2

ผู้รับผิดชอบ
ด.ช.ณัฐกฤต กาญกิจ
ป.3/3

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.น้ำมนต์ สิทธิกูล
ป.3/4

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.พิชญ์สินี สุขศรี
ป.4/1

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.ศุภิลักษณ์ ชิมโภคลัง
ป.4/2

ผู้รับผิดชอบ
ด.ช.กัณฐณัฎฐ์ ทองร้อยยศ
ป.4/3

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.ศิณีนาฎร์ เซี่ยงจง
ป.4/4

ผู้รับผิดชอบ
ด.ช.พีรณัฐ ทรัพย์มหาศาล
ป.5/1

ผู้รับผิดชอบ
ดญ.สาริศา บุญเสนันท์
ป.5/2

ผู้รับผิดชอบ
ด.ช.จิรพัส ธีระวงศ์ไพศาล
ป.5/3

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.จุฑาทิพย์ เกิดบุญศรี
ป.5/4

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.ณภัทรารัตน์ ง่วนกิม
ป.6/1

ผู้รับผิดชอบ
ด.ช.วิชรขวัญ ยมศรีเคน
ป.6/2

ผู้รับผิดชอบ
ด.ช.ชยานนท์ บัวทอง
ป.6/3

ผู้รับผิดชอบ
ด.ช.มงคล ไชยสงเคราะห์
ป.6/4

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.ศตายุ อ่าวสุคนธ์
ม.1/1

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.จิดาภา คงอินทร์
ม.1/2

ผู้รับผิดชอบ
ด.ช.ภูริต ฝาเงิน
ม.1/3

ผู้รับผิดชอบ
ด.ช.คติพจน์ นุชยิ้มย่อง
ม.1/4

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.อชิรญา ฉายเงา
ม.2/1

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.ณิชชญานันท์ นิธิกุลธนาโรจน์
ม.2/2

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.สลิลลา ลีลาเฉลิมพล
ม.2/3

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.โสภิตา ยินดี
ม.2/4

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.อรัฐษร เล้าเจริญฤทธิกุล
ม.3/1

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.อนุธิดา เหล่าคงถาวร
ม.3/2

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.ณัฐิดา หิรัญรุจิรัตน์
ม.3/3

ผู้รับผิดชอบ
ด.ญ.กิติญาดา ชมเดือน
ม.3/4
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com