คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  

นางสาวสุธีรา  เตี้ยมเครือ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
นางพรรษา ขันธ์เครือ
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ
ระดับประถม
นางจิราภร พงศ์ลักษมาณา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
นางสาวปัทมา คล้ำเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
นางสาวสุจิวรรณ ชื่นหุ่น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
นายธนิต สุวรรณลักษณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาพลศึกษา
นางพรรณทิพย์ ยิ้มประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
นางดุษณีย์ ประทุมศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวหนึ่งฤทัย เปรมนิ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
   
นางปทิตตา พงษ์ศิริ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   
     
นางสาวพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ
ระดับมัธยม
นางกังสดาล เกียรติศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
นางวรรณวลี อารมย์สุขโข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฏฐ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
นางประไพ แก้วจีน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
นายสมชาย ล่าทา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาพลศึกษา
นายพรพจน์ ภูสี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
นายศักดิ์ชัย สว่างงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวโชคสกุล ปานดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
 
นางสาวเทียมจันทร์ เง็กคร้อย
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสุรีรัตน์ จีนเอีย
บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน
 
     

 

 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com