ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
ระบบประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
คณะผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน


<
ประชาสัมพันธ์ การดูผลสอบ O–NET ได้ด้วยตนเอง  
ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกำหนดการช่วงปิดภาคเรียนของโรงเรียนธีรศาสตร์  
      1 มีนาคม 2561         ปิดเทอม ทุกระดับชั้น 
      3 มีนาคม 2561         วันบัณฑิตน้อยอนุบาล 3 
      7 มีนาคม 2561         วันสอบNT ชั้น ป.3  
      24 มีนาคม 2561       เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ประกาศผลสอบและพบผู้ปกครอง ที่ครูประจำชั้น
                                            เตรียมย้ายสถานศึกษา รับหลักฐานการศึกษา ที่ห้องธุรการอนุบาล สวมชุดนักเรียน
                                            นักเรียนชั้น ป.1 ถึง ป.5 และชั้น ม.1 ถึง ม.2 ประกาศผลสอบและพบผู้ปกครอง
                                            นักเรียนย้ายสถานศึกษา รับหลักฐานการศึกษาา(อาคารเปาโล) สวมชุดนักเรียน
 
      6 เมษายน 2561       นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ประกาศผลสอบและพบผู้ปกครอง
                                            นักเรียนชั้น ป.6 ที่ย้ายสถานศึกษารับหลักฐานการศึกษาที่ อาคารเปาโล
                                            นักเรียนชั้น ม.3ที่จ่ายค่าเทอมแล้วรับหลักฐานการศึกษาที่ ห้องสมุด
                                            (ประกาศผลล่าช้า เพราะรอผลสอบ O-NET) สวมชุดนักเรียน
 
      26 มี.ค. -20 เม.ย. 2561   เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน 08.00-15.00 น.(หยุด 9-13 เมษายน 2561) 
      5 พฤษภาคม 2561      จำหน่ายแบบเรียน , อุปกรณ์ ชุดนักเรียนทุกระดับชั้น (08.00-15.00น.)วันเดียว*
                                               นักเรียน IEP ลงทะเบียนชำระค่าเรียน สำหรับปีการศึกษา 2561 ที่ อาคารเปาโล
 
      15 พฤษภาคม 2561    เปิดเรียนปีการศึกษา 2561 ทุกระดับชั้น 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรในวันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2560  
เดือนมกราคม
4 มกราคม 61 : กิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน โดย ครู D.A.R.E. ดาบตำรวจหญิงวิไลลักษณ์ ยางงาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
5 มกราคม 61 : กิจกรรมศูนย์วิชาการนิเทศเยี่ยมเยียนโรงเรียนธีรศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
6 มกราคม 61 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้ STEM Education
8 มกราคม 61 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์จังหวัดในโครงการสปอร์ตฮีโร่ แห่งประเทศไทย และการแข่งชันว่ายน้ำโครงการชิงชนะเลิศ จ.ราชบุรี
12 มกราคม 61 : ฉลอง 25 ปี แห่งสังฆภาพ คุณพ่อเปโตร ธาดา พลอยจินดา (ชุดที่ 1)
12 มกราคม 61 : ฉลอง 25 ปี แห่งสังฆภาพ คุณพ่อเปโตร ธาดา พลอยจินดา (ชุดที่ 2)
12 มกราคม 61 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถม มัธยม (ชุดที่ 1)
12 มกราคม 61 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถม มัธยม (ชุดที่ 2)
15 มกราคม 61 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันประกวดร้องเพลงเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลเมืองท่าผา
20 มกราคม 61 : วันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561
22 มกราคม 61 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ชมรมเทควันโด โรงเรียนธีรศาสตร์ แข่งตัวแทนระดับจังหวัด ในรายการ SPORTS HERO
25 มกราคม 61 : พิธีปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2560
26 มกราคม 61 : กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ
30 มกราคม 61 : ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
เดือนกุมภาพันธ์
8 กุมภาพันธ์ 61 : งานสัมพันธ์ชุมชนร่วมกับรองจรัญ กุรุพินท์พาณิชย์ เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน  
8 กุมภาพันธ์ 61 : คณะพยาบาลศาสตร์ ม.คริสเตียน จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตให้แก่นักเรียนชั้น ม.1  
10 กุมภาพันธ์ 61 : ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
12 กุมภาพันธ์ 61 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 67 ระดับชาติ  
14 กุมภาพันธ์ 61 : กิจกรรมให้ความรู้และนั่งสมาธิเนื่องในวันมาฆบูชา  
19 กุมภาพันธ์ 61 : กิจกรรมมอบรางวัลทดสอบความรู้ไบเบิ้ลคอนเทสต์ครั้งที่ 16 และมอบเงินออมสินมหาพรต ปีการศึกษา 2560  
21 กุมภาพันธ์ 61 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4/2560  
22 กุมภาพันธ์ 61 : กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2560  
27 กุมภาพันธ์ 61 : ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
28 กุมภาพันธ์ 61 : กิจกรรมน้องส่งพี่  
เดือนมีนาคม
3 มีนาคม 61 : พิธีมอบวุฒิบัตรระดัการศึกษาปฐมวัย (บัณฑิตน้อย) ปีการศึกษา 2560  
5-9 มีนาคม 61 : ทัศนศึกษาครูประจำปีการศึกษา 2560  
13 มีนาคม 61 : คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
22 มีนาคม 61 : กิจกรรมมุฑิตาจิตครูเกษียณ  
24 มีนาคม 61 : ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล3 ชั้น ป.1-ป.5 และ ชั้นม.1-ม.2)  
เดือนเมษายน
6 เมษายน 61 : ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (ชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3)
20 เมษายน 61 : กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192,  034-566611
โทรสาร 032-743192 ต่อ 116

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com