ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
คู่มือนักเรียน-อนุบาล
คู่มือนักเรียน-ประถม-มัธยม
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
คณะผู้บริหาร
ครูสายการสอน
ครูสายสนับสนุนการสอน


โรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษา
รอบสาม(พ.ศ.2554-2558)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัย
และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ดูรายงาน คลิกที่นี่
ประชาสัมพันธ์ ตารางการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประชาสัมพันธ์ ตารางการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
การเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 

เดือนพฤศจิกายน
3 พฤศจิกายน 59 : พิธีบูชาขอบพระคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 
14 พฤศจิกายน 59 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขัน multi skills competition 
15 พฤศจิกายน 59 : ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.5-ป.6 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.กาญจนบุรี 
16 พฤศจิกายน 59 : ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.3-ป.4 ณ วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง 
17 พฤศจิกายน 59 : ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1-ป.2 ณ ฟาร์มจระเข้สวนสามพราน 
21 พฤศจิกายน 59 : ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดี 
21 พฤศจิกายน 59 : พิธีเปิดการสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก 
22 พฤศจิกายน 59 : ฉลองศาสนนามซิสเตอร์สุดารัตน์ วิหคไพรวัลย์ 
23 พฤศจิกายน 59 : บุคคลภายนอกขอใช้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ 
23 พฤศจิกายน 59 : กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศenglish day 
23 พฤศจิกายน 59 : ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
24 พฤศจิกายน 59 : ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 
28 พฤศจิกายน 59 : มอบรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 
เดือนธันวาคม
1 ธันวาคม 59 : กิจกรรมวันต้านเอดส์โลก 
2 ธันวาคม 59 : น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพบลอดุลยเดช ในโอกาส "ปัญญาสมวาร หรือ ครบ 50 วัน การเสด็จสู่สวรรณคต 
6 ธันวาคม 59 : มอบรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 
7 ธันวาคม 59 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานสาน ชั้น ม.3 รอบ2 ขั้นต่อยอดการสานตะกร้า 
7 ธันวาคม 59 : กิจกรรม english day บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8 ธันวาคม 59 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานสาน ชั้น ม.1 รอบ2 ขั้นต่อยอดการสานตะกร้า  
8 ธันวาคม 59 : ฉีดวัคซีน  
9 ธันวาคม 59 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานสาน ชั้น ม.2 รอบ2 ขั้นต่อยอดการสานตะกร้า  
9-10 ธันวาคม 59 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีร่วมชั้น ป.6 
13 ธันวาคม 59 : สัปดาห์พระคัมภีร์  
15 ธันวาคม 59 : โครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 นำพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวให้นักเรียนรับฟังในช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติ 
20 ธันวาคม 59 : สอบอ่านภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
21 ธันวาคม 59 : โรงเรียนธีรศาสตร์ส่งความสุขให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
21 ธันวาคม 59 : กิจกรรม English day โดยทีมคุณครูหลักสูตร IEP 
23 ธันวาคม 59 : กิจกรรมส่งความสุขคริสมาสต์และวันปีใหม่ 
เดือนมกราคม
5 มกราคม 60 : รับรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ จากการแข่งขันเทควันโดโอเพ่น ต้านภัยยาเสพติด 54 ครั้งที่ 9 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559 
10 มกราคม 60 : สอบอ่านระดับมัธยมศึกษา
11 มกราคม 60 : กิจกรรมenglish day กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
11 มกราคม 60 : นางสาวภัทรดา แก้วกระจ่าง ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560
12 มกราคม 60 : คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ ผู้อภิบาลศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี มาให้ข้อคิดเพื่อการแบ่งปันให้ผู้ยากไร้และข้อคิดให้ระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ โครงการกระป๋องออมสินมหาพรต ในหัวข้อ กราบเท้าพ่อแม่ แผ่จิตมีเมตตาต่อผู้รอโอกาส 
13 มกราคม 60 : คุณพ่อธาดา พลอยจินดา อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2560 และมอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี2560 มอบรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม จ.จันทบุรี และรางวัลการแข่งขันเทควันโด  
13 มกราคม 60 : กิจกรรมส่งความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2560 จับสลากของขวัญและแจกไอศกรีมแก่นักเรียน 
16 มกราคม 60 : ชุมนุมครูคาทอลิก / วันครู โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ 
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192, 032-371041, 034-566611
โทรสาร 032-371296

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com