ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
กำเนิดและพัฒนาการ
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เกียรติภูมิธีรศาสตร์
เครื่องแบบนักเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล

คณะผู้บริหาร
ครูสายการสอน
ครูสายสนับสนุนการสอน

คุณครูระดับอนุบาล
กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมา
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมา
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

สโมสรลีโอบ้านโป่ง


ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 11-13 ธันวาคม 57

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 4 ธันวาคม 57

มหกรรมวิชาการดรุณาราชบุรี
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 57

สอบธรรมศึกษา
ชั้นตรี โท เอก
12 พฤศจิกายน 57

พิธีมิซซาบูชาขอบพระคุณ
ระลึกถึงผู้มีพระคุณและ
ผู้บริหารที่ล่วงลับ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 57

กิจกรรมวันลอยกระทง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 57

ทัศนศึกษาศูนย์วิทย์
จ.สมุทรปราการ
พฤศจิกายน 57

ทัศนศึกษาศูนย์วิทย์
จ.สมุทรสาคร
พฤศจิกายน 57

ทัศนศึกษาศูนย์วิทย์
จ.กาญจนบุรี
พฤศจิกายน 57

English Zone
กิจกรรมวันฮาโลวีน
โรงเรียนธีรศาสตร์
วันที่ 29 ตุลาคม 57

ค่ายลูกเสือป.4-ป.5
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนธีรศาสตร์
วันที่ 8-9 ตุลาคม 57

ค่ายลูกเสือม.1-ม.3
ณ ค่ายลูกเสือดรุณา-
เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 4-6 ตุลาคม 57

ค่ายลูกเสือ ป.1-ป.3
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนธีรศาตร์
วันที่ 4 ตุลาคม 57

พิธีสวดสายประคำโรงเรียน
วันที่ 3 ตุลาคม 57

ฉลองศาสนนามซิสเตอร์
วันที่ 1 ตุลาคม 57

ต้อนรับพระธาตุศักดิ์สิทธิ์
ของนักบุญยอห์นที่ 23
พระสันตปาปา
และนักบุญยอห์นปอล์ที่ 2
พระสันตปาปา
วันที่ 12 กันยายน 57

ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่39
(พิธีปิด)
วันที่ 5 กันยายน 57

ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่39
(การแข่งขัน)
วันที่ 3-5 กันยายน 57

ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่39
(พิธีเปิด)
วันที่ 3 กันยายน 57

ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่39
(เดินขบวนด้านนนอก)
วันที่ 3 กันยายน 57         
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนคนเก่ง ที่ได้ศึกษาต่อในโรงเรียนต่างๆ ดังนี้ new!! - 28/3/2557
ประกาศโรงเรียนธีรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจาปีการศึกษา 2557 new!! - 24/3/2557
ประกาศโรงเรียนธีรศาสตร์ เรื่อง การดาเนินการให้เงินอุดหนุนเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมติคณะกรรมการและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย new!! - 24/3/2557
ประกาศรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านใน new!! - 7/11/2556
ประกาศโรงเรียนธีรศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียน - 19/5/2555
 อ่านต่อทั้งหมด...


   ค่ายพักแรกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2557

   ค่ายพักแรกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

โดย admin   วันที่ 15/12/2557
 
ค่ายพักแรกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2557 new!! - 15/12/2557
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2557 new!! - 8/12/2557
กิจกรรมร่วมงานมหกรรมวิชาการดรุณาราชบุรี วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2557 new!! - 26/11/2557
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณระลึกถึงอดีตผู้บริหารและผู้มีพระคุณต่อโรงเรียนที่ล่วงลับ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 new!! - 11/11/2557
กิจกรรมลอยกระทง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 new!! - 10/11/2557
กิจกรรมทัศนศึกษาเมืองโบราณสมุทรปราการ ระดับชั้น ป.4-ป.6 วันที่ 3,4,5 พฤศจิกายน 2557 new!! - 10/11/2557
กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์วิทย์สมุทรสาคร new!! - 10/11/2557
กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์วิทย์กาญจนบุรี new!! - 10/11/2557
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ป.4-ป.5 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนธีรศาสตร์ - 14/10/2557
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.1-ม.3 วันที่ 4-6 ตุลาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ - 14/10/2557
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ป.1-ป.3 วันที่ 4 ตุลาคม 2557 - 14/10/2557
พิธีสวดสายประคำโรงเรียน วันที่ 3 ตุลาคม 2557 - 14/10/2557
ฉลองศาสนนามเทเรซาซิสเตอร์นารี แก้วทวี และซิสเตอร์จรัญญา เปาเล้ง วันที่1ตุลาคม2557 - 14/10/2557
กิจกรรมกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกมส์ วันที่ 3-5 กันยายน 2557 - 5/9/2557
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 - 22/8/2557
กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ระดับประถม-มัธยม วันที่ 8 สิงหาคม 2557 - 11/8/2557
กิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเทียนพรรษา วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 - 10/7/2557
กิจกรรม ค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557 - 8/7/2557
พิธีสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 - 2/7/2557
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2557 - 2/7/2557
พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557 - 23/6/2557
พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 มิถุนาย 2557 - 23/6/2557
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557 - 23/6/2557
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองชั้น อ.1 ป.1 ม.1 และนักเรียนเข้าใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 - 2/6/2557
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 - 2/6/2557
วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 - 2/6/2557
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 - 29/5/2557
กิจกรรมHappy Birth Day คุณพ่อธาดา พลอยจินดา วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 - 28/5/2557
กิจกรรมอบรมสวนพฤกศาสตร์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 - 28/5/2557
กิจกรรมอบรมโคชชิ่ง วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 - 28/5/2557
กิจกรรมสัมมนาฟื้นฟูจิตใจครู วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2557 - 28/5/2557
อ่านต่อทั้งหมด...


โรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษารอบสาม
(พ.ศ.2554-2558)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย
และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ดูรายงาน คลิกที่นี่

รางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมของสโมสรไลออน ภาค 310Dจ.ราชบุรีวันที่ 18 มกราคม 2557
รางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมของสโมสรไลออน ภาค 310Dจ.ราชบุรีวันที่ 18 มกราคม 2557
การประกวดภาพวาดโปสเตอร์ของสโมสรไลออนภาค310D จ.ราชบุรี
เกียรติบัตรผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ของศูนย์คริสตศาสนธรรมเขตราชบุรี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2556
รางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2556 วันที่ 24-26 ธันวาคม 2556
รางวัลประกวดภาพศิลปะ โครงการศิลปะเด็กและเยาวชนครั้งที่14
การแข่งขันเทควันโด คัดตัวแทนประจำเขตการศึกษา เขต 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 จ.กาญจนบุรี
การแข่งขันกีฬาเทควันโดโอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 จ.อ่างทอง
รางวัลการแข่งขันภายในเนื่องในวันลอยกระทง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
รางวัลแข่งขันเทควันโด ณ โรงเรียนพรหมมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556
รางวัลแข่งขันเทควันโด รายการ เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 4 วันที่ 28 กันยายน 2556
รางวัลแข่งขันดนตรีเพื่อเยาวชน ประเภทวงดนตรีสากล วันที่ 20 กันยายน 2556
การแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ ชื่อรายการ ไทเกอร์ไทย ซองคิยอง คัพ ครั้งที่ 9 วันที่ 10 สิงหาคม 2556 และ การแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ ชื่อรายการ เทควันโดชิงแชมป์ดาวรุ่งภาคกลาง จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2556
การแข่งขันงานมหกรรม 9 SCI 2013 วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา
การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 15 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
รางวัลการแข่งขันเทควันโดสปอตฮีโร่สมุทรปราการ วันที่ 22 มิถุนายน2556 และ KASETSART UNIVERSITY ในวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2556
12345

 โรงเรียนในเครือ

Link หน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คุรุสภา
สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สนง.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สนง.จัดการศึกษาทั่วไป 
 
 


 โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192, 032-371041, 034-566611
โทรสาร 032-371296

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com