คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 

 
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ การดูผลสอบ O–NET ได้ด้วยตนเอง  
มาตรการการดำเนินการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือเท้าปากในโรงเรียน


ปีการศึกษา 2566
เดือนเมษายน
7 เมษายน 66 : ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงทิตชญา พูลทรัพย์ นักเรียน ขั้น ป.6/4 ได้รับรางวัล ผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมดีเด่น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566  
9 เมษายน 66 : ขอแสดงความยินดีรางวัล🏆 AWARD OF THE YEAR YOUTH INTERNATIONAL EXCELLENCE AWARD 2023 ณ สโมสรธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 8 เม.ย. 2566  
19 เมษายน 66 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภท ณ รร.ดรุณาราชบุรี  
23 เมษายน 66 : ขอแสดงความยินดี กับทีม MTธีรศาสตร์เทควันโด ในการแข่งขันรายการ PATTAYA INTERNATIONAL OPEN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023  
25 เมษายน 66 : คุณพ่อ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และรองศึกษาธิการจ.ราชบุรี ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาสุจริต และแสดงเจตจำนงองค์กรสุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล : No Gift Policy ณ ศธจ.ราชบุรี : 25 เม.ย. 65  
25 เมษายน 66 : คุณพ่อและตัวแทนครูร่วมกับท่านศึกษาธิการ และท่านรองศึกษาธิการจ.ราชบุรี ร่วมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566  
26 เมษายน 66 : ครูประภาพรรณ ไชยวงศ์ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2566  
26-28 เมษายน 66 : คุณครูศักดิ์ชัย สว่างงาม และคุณครูดุษณีย์ ประทุมศิริ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)  
29 เมษายน 66 : ขอแสดงความยินดีกับทีม MT ธีรศาสตร์ เทควันโด การแข่งขันรายการบ้านบึงเทควันโด ณ จ.ชลบุรี  
เดือนพฤษภาคม
2 พฤษภาคม 66 : ประชุมทำแผนงาน โครงการ แผนพัฒนาปี2566-2570  
2 พฤษภาคม 66 : ประชุมสร้างความเข้าใจและการรับรู้ การดําเนินกิจกรรม “๖สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร”  
6 พฤษภาคม 66 : ขายหนังสือ เครื่องแบบ  
6 พฤษภาคม 66 : งานกิจการนักเรียนและงานจิตตาภิบาลได้เข้าร่วมอบรม "การปกป้องคุ้มครองนักเรียน Child Protection "  
8 พฤษภาคม 66 : เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อพัฒนาทักษะสมอง(EF)  
11-12 พฤษภาคม 66 : อบรมการทำงานเป็นทีม หลักสูตร Advance โดย อ.เธียร ภู่ภิญโญยิ่ง  
16 พฤษภาคม 66 : ครูบุญลาภประชุมการใช้ไฟแดงหน้าโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดราชบุรีอีก 5 โรงเรียน โดยแขวงการทางหลวงราชบุรี  
16 พฤษภาคม 66 : คุณครูผึ้ง และคุณครูจอย เป็นตัวแทนครูอนุบาล เดินทางไปเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพแบบประเมินด้านสติปัญญาระดับปฐมวัย  
19 พฤษภาคม 66 : วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2566  
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com