ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน


ประชาสัมพันธ์ การดูผลสอบ O–NET ได้ด้วยตนเอง  
เดือนพฤษภาคม
5 พฤษภาคม 61 : วันจำหน่ายแบบเรียน อุปกรณ์ ชุดนักเรียนทุกระดับชั้น
9 พฤษภาคม 61 : สัมมนาฟื้นฟูจิตใจครูโรงเรียนธีรศาสตร์ประจำปี วิทยากรโดยบาทหลวง ผศ.วุฒิชัย อ่องนาวา
15 พฤษภาคม 61 : มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-29 มีนาคม 2561
16 พฤษภาคม 61 : กิจกรรม english day
21 พฤษภาคม 61 : พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
25 พฤษภาคม 61 : กิจกรรมจับเบอร์พรรคสภานักเรียน  
28 พฤษภาคม 61 : รับรางวัลการแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ในรายการวิถีเพชรเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 2 แข่งวันที่ 3 มีนาคม 2561  
28 พฤษภาคม 61 : กิจกรรมวันวิสาขบูชา  
31 พฤษภาคม 61 : กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  
31 พฤษภาคม 61 : กิจกรรมสภานักเรียนหาเสียง  
เดือนมิถุนายน
2 มิถุนายน 61 : กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ.1 ป.1 ม.1 และที่เข้าใหม่ชั้นอื่นๆ  
4 มิถุนายน 61 : มอบรางวัลการแข่งขันร้องเพลงรายการ NEW STAR AURA SHINE และมอบรางวัลแข่งขันเทควันโดรายการราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 8  
7 มิถุนายน 61 : เลือกตั้งสภานักเรียน  
8 มิถุนายน 61 : คณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
13 มิถุนายน 61 : กิจกรรมทำพานไหว้ครู  
14 มิถุนายน 61 : พีธีไหว้ครู ระดับประถมและมัธยม ปีการศึกษา 2561  
14 มิถุนายน 61 : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ พีธีมอบประกาศนียบัติธรรมศึกษา และพิธีเปิดการเรียนการสอนธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก 
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192,  034-566611
โทรสาร 032-743192 ต่อ 116

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com