คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  ประชาสัมพันธ์ การดูผลสอบ O–NET ได้ด้วยตนเอง  
สารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563  
ตารางเรียนแต่ละห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
     ตารางเรียนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น เตรียมอนุบาล  
     ตารางเรียนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น อนุบาล 1  
     ตารางเรียนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น อนุบาล 2  
     ตารางเรียนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น อนุบาล 3  
     ตารางเรียนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1  
     ตารางเรียนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2  
     ตารางเรียนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3  
     ตารางเรียนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4  
     ตารางเรียนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5  
     ตารางเรียนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  
     ตารางเรียนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  
     ตารางเรียนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  
     ตารางเรียนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  
รายชื่อนักเรียน แบ่งตามกลุ่มมาเรียน กุล่มA และกลุ่มB  
     รายชื่อนักเรียน แบ่งตามกลุ่มมาเรียน กุล่มA และกลุ่มB ระดับชั้น เตรียมอนุบาล  
     รายชื่อนักเรียน แบ่งตามกลุ่มมาเรียน กุล่มA และกลุ่มB ระดับชั้น อ1  
     รายชื่อนักเรียน แบ่งตามกลุ่มมาเรียน กุล่มA และกลุ่มB ระดับชั้น อ2  
     รายชื่อนักเรียน แบ่งตามกลุ่มมาเรียน กุล่มA และกลุ่มB ระดับชั้น อ3  
     รายชื่อนักเรียน แบ่งตามกลุ่มมาเรียน กุล่มA และกลุ่มB ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1  
     รายชื่อนักเรียน แบ่งตามกลุ่มมาเรียน กุล่มA และกลุ่มB ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2  
     รายชื่อนักเรียน แบ่งตามกลุ่มมาเรียน กุล่มA และกลุ่มB ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3  
     รายชื่อนักเรียน แบ่งตามกลุ่มมาเรียน กุล่มA และกลุ่มB ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4  
     รายชื่อนักเรียน แบ่งตามกลุ่มมาเรียน กุล่มA และกลุ่มB ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5  
     รายชื่อนักเรียน แบ่งตามกลุ่มมาเรียน กุล่มA และกลุ่มB ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  
     รายชื่อนักเรียน แบ่งตามกลุ่มมาเรียน กุล่มA และกลุ่มB ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  
     รายชื่อนักเรียน แบ่งตามกลุ่มมาเรียน กุล่มA และกลุ่มB ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  
     รายชื่อนักเรียน แบ่งตามกลุ่มมาเรียน กุล่มA และกลุ่มB ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3  
ตารางเรียนออนไลน์โรงเรียนธีรศาสตร์ ชั้นอนุบาล - ม.3 ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 24 มิ.ย. 63   
คิวอาร์โค้ด กลุ่มไลน์ประจำชั้น ระดับชั้น ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563   เดือนเมษายน
4 เมษายน 63 : ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 (กรณีย้ายสถานศึกษา) 
เดือนมิถุนายน
30 พฤษภาคม 63 - 10 มิถุนายน 63 : วันจำหน่ายแบบเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
10 มิถุนายน 63 : การตรวจติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย ผู้แทนศึกษาธิการภาค 3 นางวีรดา ชุลีกราน พร้อมคณะ   
15 มิถุนายน 63 : ตรวจติดตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดย นางพัชราภรณ์ ริปุฤทธิชัย และนางเมตตา เทพประทุน 
29 มิถุนายน 63 : เจ้าหน้าทีสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครก มาตรวจเตรียมความพร้อมในวันเปิดเรียน 
29 มิถุนายน 63 : เจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 โดยส.ส.อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ได้ประสานกรมปศุสัตว์เพื่อมาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทั่วบริเวณโรงเรียน และในห้องเรียน 
29 มิถุนายน 63 : เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลท่าผา มาฉีดพ่นยาฆ่ายุงทั่วบริเวณโรงเรียนและในห้องเรียน 
เดือนกรกฎาคม
20 กรกฏาคม 63 : นิเทศ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 
22 กรกฏาคม 63 : พิธีไหว้ครูระดับประถม-มัธยม กลุ่ม A 
22 กรกฏาคม 63 : หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน กลุ่ม A 
23 กรกฏาคม 63 : พิธีไหว้ครูระดับประถม-มัธยม กลุ่ม B  
24 กรกฏาคม 63 : พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10  
24 กรกฏาคม 63 : หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน กลุ่ม B 
เดือนสิงหาคม
3 สิงหาคม 63 : มอบป้ายชื่อประธานสภานักเรียน กลุ่ม B ระดับประถมและมัธยม 
3 สิงหาคม 63 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดรายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพครั้งที่ 5 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ การกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี 
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com