ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
คู่มือนักเรียน-อนุบาล
คู่มือนักเรียน-ประถม-มัธยม
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
คณะผู้บริหาร
ครูสายการสอน
ครูสายสนับสนุนการสอน


โรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษา
รอบสาม(พ.ศ.2554-2558)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัย
และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ดูรายงาน คลิกที่นี่

ประกาศ เครื่องแบบนักเรียนแผนก IEP ปีการศึกษา 2560(ปีหน้า) เปลี่ยนแปลงใหม่
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กำหนดการต่างๆของโรงเรียน ดังนี้ 
22 กุมภาพันธ์ 2560       ป.1-ม.3 สิ้นสุดการติดตามงานระหว่างเรียน รายตัวชี้วัด 
17-20 กุมภาพันธ์ 2560  สอบการอ่าน ปลายภาคเรียน(ภาษาไทย-อังกฤษ) อนุบาล 1
21-22 กุมภาพันธ์ 2560  สอบการอ่าน ปลายภาคเรียน(ภาษาไทย-อังกฤษ) อนุบาล 2 
23-24 กุมภาพันธ์ 2560  สอบการอ่าน ปลายภาคเรียน(ภาษาไทย-อังกฤษ) อนุบาล 3
27-28 กุมภาพันธ์ และ 2 มีนาคม 2560  สอบพัฒนาการเรียนรู้ อนุบาล1-3(ไม่เรียนพิเศษตอนเย็น) 
27-28 กุมภาพันธ์ และ 3 มีนาคม 2560  ป.1-ม.3 สอบปลายภาคเียนที่ 2/2559 (ไม่เรียนพิเศษตอนเย็น) 
2  มีนาคม 2560            สอบข้อสอบกลาง (LAS) ชั้น ป.2  ป.4 และป.5 
1-2  มีนาคม 2560         สอบข้อสอบกลาง (LAS) ชั้น ม.1 ม.2 
3  มีนาคม 2560            ปิดเทอม ระดับ อนุบาล 1-3 
4  มีนาคม 2560            ปิดเทอม ระดับ ประถม และมัธยม 
4  มีนาคม 2560            วันบัณฑิตน้อยอนุบาล 3 เวลา 7.30น.-8.30น. ถ่ายรูป (9.00น. เริ่มพิธี)
6-7  มีนาคม 2560         เฉพาะนักเรียน ป.3 มาเรียนปกติเตรียมสอบ NT เวลา 08.00น.-16.00น.
8  มีนาคม 2560            วันสอบNT ชั้น ป.3 นักเรียนมาถึงโรงเรียน 07.30น. รับกลับ 14.00น. 
25  มีนาคม 2560          นักเรียนชั้น ป.1 ถึงชั้น ป.5 และชั้น ม.1 ถึงชั้น ม.2 ประกาศผลสอบและพบผู้ปกครอง
                                             นักเรียนย้ายสถานศึกษา รับหลักฐานการศึกษา (อาคารเปาโล) นักเรียนสวมชุดนักเรียน
 
1  เมษายน 2560          นักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ประกาศผลสอบและพบผู้ปกครอง
                                             นักเรียนชั้น ป.6 ที่ย้ายสถานศึกษารับหลักฐานการศึกษาที่อาคารเปาโล
                                             นักเรียนชั้น ม.3 ที่จ่ายค่าเทอมแล้วรับหลักฐานการศึกษาที่ห้องสมุด
                                             (ประกาศผลล่าช้า เพราะรอผลสอบO-NET) นักเรียนสวมชุดนักเรียน
 
27  มีนาคม - 21 เมษายน 2560          เรียนพิเศษภาคฤดูร้อนเวลา 8.00น. - 15.00น. (หยุด 10-14 เมษายน 2560) 
6  พฤษภาคม 2560       จำหน่ายแบบเรียน , อุปกรณ์ ชุดนักเรียนทุกระดับชั้น (8.00น. - 15.00น.) วันเดียว*
                                              นักเรียน IEP ลงทะเบียนชำระค่าเรียน สำหรับปีการศึกษา 2560
 
16 พฤษภาคม 2560       เปิดเรียนปีการศึกษา 2560 ทุกระดับชั้น
>>>ผู้ปกครองสามารถ คลิก DOWNLOAD จดหมายประชาสัมพันธ์นี้ ได้ที่นี่ <<<  
เดือนมกราคม
5 มกราคม 60 : รับรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ จากการแข่งขันเทควันโดโอเพ่น ต้านภัยยาเสพติด 54 ครั้งที่ 9 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559 
10 มกราคม 60 : สอบอ่านระดับมัธยมศึกษา 
11 มกราคม 60 : กิจกรรมenglish day กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
11 มกราคม 60 : นางสาวภัทรดา แก้วกระจ่าง ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 
12 มกราคม 60 : คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ ผู้อภิบาลศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี มาให้ข้อคิดเพื่อการแบ่งปันให้ผู้ยากไร้และข้อคิดให้ระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ โครงการกระป๋องออมสินมหาพรต ในหัวข้อ กราบเท้าพ่อแม่ แผ่จิตมีเมตตาต่อผู้รอโอกาส 
13 มกราคม 60 : คุณพ่อธาดา พลอยจินดา อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2560 และมอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี2560 มอบรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม จ.จันทบุรี และรางวัลการแข่งขันเทควันโด  
13 มกราคม 60 : กิจกรรมส่งความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2560 จับสลากของขวัญและแจกไอศกรีมแก่นักเรียน 
16 มกราคม 60 : ชุมนุมครูคาทอลิก / วันครู โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ 
23 มกราคม 60 : มอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพ และประกวดร้องเพลง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
25 มกราคม 60 : กิจกรรม โครงการหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยครู D.A.R.E. ดาบตำรวจหญิงวิไลรัตน์ ยางงาม เริ่มวันที่ 4 มกราคม 2560 
30 มกราคม 60 : ซิสเตอร์ผู้บริหาร และครูฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ 4 โรงเรียน มาดูงานฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนธีรศาสตร์ 
เดือนกุมภาพันธ์
2 กุมภาพันธ์ 60 : งานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนธีรศาสตร์ ไปเยี่ยมบ้านผู้สูงวัยในชุมชน 
4-5 กุมภาพันธ์ 60 : โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
10 กุมภาพันธ์ 60 : กิจกรรมวันมาฆบูชา 
10 กุมภาพันธ์ 60 : ประชุมชมรมผู้ปกครอง 
15 กุมภาพันธ์ 60 : วันแห่งความภาคภูมิใจ 
17 กุมภาพันธ์ 60 : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 
18 กุมภาพันธ์ 60 : ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 
20 กุมภาพันธ์ 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขัน การทดสอบความรู้ไบเบิลจากพระวรสารนักบุญลูกา รางวัลการประกวดร้องเพลงระบบหมู่ รางวัลการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของ ม.สวนดุสิต และรางวัลการแข่งขันเทควันโดชะอำเทควันโดคัพครั้งที่ 5 
20 กุมภาพันธ์ 60 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
21 กุมภาพันธ์ 60 : กิจกรรมอบรมระเบียบวินัยนักเรียน โดยคุณครูวรา ขันธ์เครือ หัวหน้างานระเบียบวินัยนักเรียน 
21 กุมภาพันธ์ 60 : ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
27 กุมภาพันธ์ 60 : กิจกรรมมอบรางวัลขวัญใจแต่งกายย้อนยุคร่วมสมัยไทยนิยม ที่สระโกสินารายณ์ และ รางวัลการแข่งขันเทควันโดอยุธยาโอเพ่น 
เดือนมีนาคม
3 มีนาคม 60 : กิจกรรมน้องส่งพี่ 
4 มีนาคม 60 : กิจกรรมบัณฑิตน้อย
25 มีนาคม 60 : กิจกรรมประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับประถม-มัธยม
25 มีนาคม 60 : กิจกรรมประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับอนุบาล
29 มีนาคม 60 : อาจารย์ชลธี ธารทอง มาเยี่ยมผู้บริหาร และผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับ (รางวัลมหานครอวอร์ด ครั้งที่ 13)
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192,  034-566611
โทรสาร 032-743192 ต่อ 116

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com