ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
คู่มือนักเรียน-อนุบาล
คู่มือนักเรียน-ประถม-มัธยม
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
คณะผู้บริหาร
ครูสายการสอน
ครูสายสนับสนุนการสอน


ประกาศ เครื่องแบบนักเรียนแผนก IEP ปีการศึกษา 2560(ปีหน้า) เปลี่ยนแปลงใหม่
เดือนเมษายน
1 เมษายน60 : กิจกรรมประกาศผลสอบ พบผู้ปกครอง และตรวจสุขภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3
7 เมษายน60 : งานมุฑิตาจิตครูเกษียณ
18 เมษายน 60 : กิจกรรมวันสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้ใหญ่  
เดือนพฤษภาคม
16 พฤษภาคม 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ พ.ศ.2560
22 พฤษภาคม 60 : พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
24 พฤษภาคม 60 : กิจกรรม english day กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192,  034-566611
โทรสาร 032-743192 ต่อ 116

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com