ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เกียรติภูมิธีรศาสตร์
เครื่องแบบนักเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล

คณะผู้บริหาร
ครูสายการสอน
ครูสายสนับสนุนการสอน

คุณครูระดับอนุบาล
กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมา
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

กิจกรรมสำคัญที่ผ่านมา
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

สโมสรลีโอบ้านโป่ง


กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษา
วันที่ 18-20 สิงหาคม 58

กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ประถมศึกษา
วันที่ 18-20 สิงหาคม 58

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 10 สิงหาคม 58

กิจกรรมครูปลูกปัญญา
ชั้น ม.2-3
วันที่ 10 สิงหาคม 58

กิจกรรมครูปลูกปัญญา ชั้น ม.1
วันที่ 7 สิงหาคม 58


ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน
วันที่ 4 สิงหาคม 58


แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
วันที่ 4 สิงหาคม 58


ทำฟันนักเรียน
วันที่ 3-7 สิงหาคม 58


ตรวจประเมินโรงเรียน
โดย สช.
วันที่ 27-29 กรกฎาคม 58


ตรวจประเมินโรงเรียน
โดยหน่วยงานต้นสังกัด
วันที่ 15 กรกฎาคม 58


ครูปลูกปัญญาชั้นป.5
วันที่ 22 กรกฎาคม 58


กิจกรรมแปรงฟัน
เดือนกรกฎาคม 58


กิจกรรมตรวจฟัน
วันที่ 16 กรกฎาคม 58


กิจกรรมโต้วาที
วันภาษาไทย
วันที่ 29 กรกฎาคม 58


กิจกรรมวันภาษาไทย
การแสดงจำอวดหน้าม่าน
วันที่ 28 กรกฎาคม 58


พิธีลูกเสือเข้าประจำกอง
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 23 กรกฎาคม 58


กิจกรรมซ้อมหนีไฟ
วันที่ 22 กรกฎาคม 58


กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง
วันที่ 27 กรกฎาคม 58


กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
วันที่ 20-27 กรกฎาคม 58


Language Activity
ประจำเดือนกรกฎาคม


กิจกรรมครูภูมิปัญญา
ปลูกความรู้ชั้น ป.2
วันที่ 17 กรกฎาคม 58

กิจกรรมครูภูมิปัญญา
ปลูกความรู้ชั้น ป.4
วันที่ 15 กรกฎาคม 58

กิจกรรมครูภูมิปัญญา
ปลูกความรู้ชั้น ป.1 และ ป.3
วันที่ 10 กรกฎาคม 58

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
บำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ
ปีการศึกษา 2558
วันที่ 7-10 กรกฎาคม 58

กิจกรรมสวนสนามกองลูกเสือ
ปีการศึกษา 2558
วันที่ 1 กรกฎาคม 58











ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอน วิชาภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2558 new!! - 16/6/2558
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 new!! - 6/1/2558
 อ่านต่อทั้งหมด...




   กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม วันที่18-20สิงหาคม 2558

   

โดย admin   วันที่ 3/9/2558
 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม วันที่18-20สิงหาคม 2558 new!! - 3/9/2558
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่18-20สิงหาคม 2558 new!! - 3/9/2558
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 new!! - 13/8/2558
กิจกรรมวันภาษาไทยการแสดงจำอวดหน้าม่าน วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 new!! - 3/8/2558
กิจกรรมเข้าประจำกองลูกเสือ วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 new!! - 3/8/2558
กิจกรรมซ้อมหนีไฟ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 new!! - 3/8/2558
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 new!! - 3/8/2558
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา วันที่ 20-27 กรกฎาคม 2558 new!! - 3/8/2558
กิจกรรมEnglish day ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 new!! - 3/8/2558
กิจกรรมครูปลูกปัญญาชั้นป.2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 new!! - 3/8/2558
กิจกรรมครูปลูกปัญญาชั้นป.4 วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 new!! - 3/8/2558
กิจกรรมครูปลูกปัญญาชั้นป.1-ป.3 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 new!! - 3/8/2558
กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 7-10 กรกฎาคม 2558 new!! - 3/8/2558
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 new!! - 2/7/2558
กิจกรรมพิธีฉลองศาสนนามคุณพ่อผู้บริหาร(นักบุญเปโตร) วันที่ 29 มิถุนายน 2558 new!! - 2/7/2558
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด จัดขึ้นวันที่ 26 มิถุนายน 2558 new!! - 2/7/2558
กิจกรรมมอบรางวัลวันสุนทรภู่ จัดขึ้นวันที่ 26 มิถุนายน 2558 new!! - 2/7/2558
กิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ และเปิดการเรียนธรรมศึกษา จัดขึ้นวันที่ 25 มิถุนายน 2558 new!! - 2/7/2558
กิจกรรมพิธีไหว้ครูระดับมัธยมศึกษา จัดขึ้นวันที่ 25 มิถุนายน 2558 new!! - 2/7/2558
กิจกรรมพิธีไหว้ครูระดับประถมศึกษา จัดขึ้นวันที่ 25 มิถุนายน 2558 new!! - 2/7/2558
กิจกรรมการแสดงวันสุนทรภู่ จัดขึ้นวันที่ 23 มิถุนายน 2558 new!! - 2/7/2558
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน วันที่ 18 มิถุนายน 2558 new!! - 19/6/2558
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 new!! - 1/6/2558
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 new!! - 29/5/2558
กิจกรรมส่งความสุขวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อธาดา พลอยจินดา new!! - 19/5/2558
อ่านต่อทั้งหมด...


โรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษารอบสาม
(พ.ศ.2554-2558)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย
และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ดูรายงาน คลิกที่นี่

การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ สนามกีฬา จ.สิงห์บุรี
การแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ สนามกีฬา จ.สิงห์บุรี
รางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมของสโมสรไลออน ภาค 310Dจ.ราชบุรีวันที่ 18 มกราคม 2557
การประกวดภาพวาดโปสเตอร์ของสโมสรไลออนภาค310D จ.ราชบุรี
เกียรติบัตรผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ของศูนย์คริสตศาสนธรรมเขตราชบุรี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2556
รางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2556 วันที่ 24-26 ธันวาคม 2556
รางวัลประกวดภาพศิลปะ โครงการศิลปะเด็กและเยาวชนครั้งที่14
การแข่งขันเทควันโด คัดตัวแทนประจำเขตการศึกษา เขต 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2556 จ.กาญจนบุรี
การแข่งขันกีฬาเทควันโดโอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 จ.อ่างทอง
รางวัลการแข่งขันภายในเนื่องในวันลอยกระทง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
รางวัลแข่งขันเทควันโด ณ โรงเรียนพรหมมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556
รางวัลแข่งขันเทควันโด รายการ เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 4 วันที่ 28 กันยายน 2556
รางวัลแข่งขันดนตรีเพื่อเยาวชน ประเภทวงดนตรีสากล วันที่ 20 กันยายน 2556
การแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ ชื่อรายการ ไทเกอร์ไทย ซองคิยอง คัพ ครั้งที่ 9 วันที่ 10 สิงหาคม 2556 และ การแข่งขันเทควันโดประเภทต่อสู้ ชื่อรายการ เทควันโดชิงแชมป์ดาวรุ่งภาคกลาง จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2556
การแข่งขันงานมหกรรม 9 SCI 2013 วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา
การแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 15 วันที่ 14 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
12345

 โรงเรียนในเครือ

Link หน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา
สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คุรุสภา
สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
สนง.บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สนง.จัดการศึกษาทั่วไป



 
 
 


 โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192, 032-371041, 034-566611
โทรสาร 032-371296

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com