<
ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์โรงเรียน
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เกียรติภูมิธีรศาสตร์
เครื่องแบบนักเรียน
คู่มือนักเรียน-อนุบาล
คู่มือนักเรียน-ประถม-มัธยม
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล

คณะผู้บริหาร
ครูสายการสอน


โรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษา
รอบสาม(พ.ศ.2554-2558)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัย
และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ดูรายงาน คลิกที่นี่
 เดือนพฤษภาคม
9-10 พฤษภาคม 59 : ครูอบรมพัฒนาครู เรื่อง จิตตปัญญาศึกษา โดย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์
16 พฤษภาคม 59 : มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์ แข่งขัน9-19 มีนาคม 59
13 พฤษภาคม 59 : อบรมพัฒนาครู เรื่อง ครูคือกระจกเงาแห่งเมตตา โดย ผศ.ดร.ไพยง มนิราช
19 พฤษภาคม 59 : กิจกรรมวันวิสาขบูชารมวันวิสาขบูชา
30 พฤษภาคม 59 : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
31 พฤษภาคม 59 : กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกงดสูบบุหรี่โลก
เดือนมิถุนายน
4 มิถุนายน 59 : ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถม-มัธยม
6 มิถุนายน 59 : มอบรางวัลการแข่งขันกีฬา เทควันโดเมืองกาญโอเพ่น แข่งขันเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 59
6 มิถุนายน 59 : มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเยาวชนต่อต้านยาเสพติด นครสวรรค์-ตาคลี เซอร์คิด
6 มิถุนายน 59 : จับสลากเลือกสี กีฬาภายใน
9 มิถุนายน 59 : หาเสียงและเลือกตั้งสภานักเรียน
9 มิถุนายน 59 : ให้ความรู้เรื่องวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น
13 มิถุนายน 59 : มอบรางวัลเทควันโดราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 6 แข่งขันวันที่ 30 เมษายน 59
14 มิถุนายน 59 : มอบป้ายชื่อแต่งตั้งสภานักเรียน
14 มิถุนายน 59 : ประชุมสภานักเรียนครั้งที่ 1
15 มิถุนายน 59 ประกวดทำพานไหว้ครู
16 มิถุนายน 59 : พิธีไหว้ครูระดับประถม
16 มิถุนายน 59 : พิธีไหว้ครูระดับมัธยม
16 มิถุนายน 59 : พิธีเปิดการเรียนธรรมศึกษา
มิถุนายน 59 : งานเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
21 มิถุนายน 59 : ประชุมผู้ประกอบการ รถรับ-ส่งนักเรียน
21 มิถุนายน 59 : กิจกรรมenglish day บูรณาการกับกลุ่มสาระภาษาไทย
22 มิถุนายน 59 :ทดสอบความสามารถการอ่านออกเสียงภาษาไทย ครั้งที่ 1
22 มิถุนายน 59 : กิจกรรมenglish dayบูรณาการกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
23 มิถุนายน 59 : กิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
24 มิถุนายน 59 : กิจกรรม 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
27 มิถุนายน 59 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
25-26 มิถุนายน 59 : มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพต้านยาเสพติด
29 มิถุนายน 59 : ฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร คุณพ่อธาดา พลอยจินดา
เดือนกรกฎาคม
1 กรกฎาคม 59 : วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติพิธีสวนสนาม
9 กรกฎาคม 59 : อบรมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
11-13 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
11-13 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมปฏิบัติธรรม ชั้น ป.1-ม.3
14 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
15 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ ณ วัดดอนขมิ้น
21 กรกฎาคม 59 :พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
22 กรกฎาคม 59 :กระแสเรียก 
21 กรกฎาคม 59 :เจ้าหน้าที่มาพ่นยาไล่ยุง 
6 สัปดาห์ประชามติ : กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การมีส่วนร่วมออกเสียงประชามติ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง 
28 กรกฎาคม 59 : นักดับเพลิงเทศบาลตำบลท่าผามาให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นแก่นักเรียน 
29 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
30 กรกฎาคม 59 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี โดยมีคุณพ่อไพยง มนิราช เป็นประธานการประชุม 
เดือนสิงหาคม
1 สิงหาคม 59 : กิจกรรมตรวจสุขภาพเหงือกและฟันและบริการอุดฟันให้กับนักเรียน 
4 สิงหาคม 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ม.2 เรื่องการนวดแผนไทย 
5 สิงหาคม 59 : กิจกรรมจัดนิทรรศการโรงเรียนสีขาว และ การประกวดเต้น To be number 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
8 สิงหาคม 59 : กิจกรรมแหล่งเรียนรู้วันสถาปนาก่อตั้งอาเซียน 
8 สิงหาคม 59 : กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
8 สิงหาคม 59 : กิจกรรมแข่งชันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
10 สิงหาคม 59 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้น อนุบาล (ภาพชุดที่1) 
10 สิงหาคม 59 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้น อนุบาล (ภาพชุดที่2) 
11 สิงหาคม 59 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นประถม-มัธยม 
11 สิงหาคม 59 : กิจกรรมenglish day บูรณาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
11 สิงหาคม 59 : กิจกรรมร่วมใจพัฒนาระหว่างชุมชนหมู่ 16 และนักเรียนธีรศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาชุมชน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
16 สิงหาคม 59 : กิจกรรมสอบอ่านภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา 
16 สิงหาคม 59 : กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา 
16 สิงหาคม 59 : กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
18 สิงหาคม 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องงานสาน ระดับชั้น ม.1 
19 สิงหาคม 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องงานสาน ระดับชั้น ม.2 
20 สิงหาคม 59 : การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาชน 
24 สิงหาคม 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องงานสาน ระดับชั้น ม.3 
27 สิงหาคม 59 : ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559
29 สิงหาคม 59 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันภายนอก การแข่งขันทางวิชาการ การแข่งขันด้านกีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
29 สิงหาคม 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับชั้น ป.3
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192, 032-371041, 034-566611
โทรสาร 032-371296

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com