ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
คู่มือนักเรียน-อนุบาล
คู่มือนักเรียน-ประถม-มัธยม
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
คณะผู้บริหาร
ครูสายการสอน
ครูสายสนับสนุนการสอน


โรงเรียนธีรศาสตร์ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษา
รอบสาม(พ.ศ.2554-2558)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัย
และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
ดูรายงาน คลิกที่นี่
ประชาสัมพันธ์ จดหมายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน (กำหนดการเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559)
ประชาสัมพันธ์ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 เดือนกรกฎาคม
1 กรกฎาคม 59 : วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติพิธีสวนสนาม
9 กรกฎาคม 59 : อบรมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
11-13 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
11-13 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมปฏิบัติธรรม ชั้น ป.1-ม.3
14 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
15 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ ณ วัดดอนขมิ้น
21 กรกฎาคม 59 :พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
22 กรกฎาคม 59 :กระแสเรียก 
21 กรกฎาคม 59 :เจ้าหน้าที่มาพ่นยาไล่ยุง 
6 สัปดาห์ประชามติ : กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การมีส่วนร่วมออกเสียงประชามติ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง 
28 กรกฎาคม 59 : นักดับเพลิงเทศบาลตำบลท่าผามาให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นแก่นักเรียน 
29 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
30 กรกฎาคม 59 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี โดยมีคุณพ่อไพยง มนิราช เป็นประธานการประชุม 
เดือนสิงหาคม
1 สิงหาคม 59 : กิจกรรมตรวจสุขภาพเหงือกและฟันและบริการอุดฟันให้กับนักเรียน 
4 สิงหาคม 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ม.2 เรื่องการนวดแผนไทย 
5 สิงหาคม 59 : กิจกรรมจัดนิทรรศการโรงเรียนสีขาว และ การประกวดเต้น To be number 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
8 สิงหาคม 59 : กิจกรรมแหล่งเรียนรู้วันสถาปนาก่อตั้งอาเซียน 
8 สิงหาคม 59 : กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
8 สิงหาคม 59 : กิจกรรมแข่งชันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
10 สิงหาคม 59 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้น อนุบาล (ภาพชุดที่1) 
10 สิงหาคม 59 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้น อนุบาล (ภาพชุดที่2) 
11 สิงหาคม 59 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นประถม-มัธยม 
11 สิงหาคม 59 : กิจกรรมenglish day บูรณาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
11 สิงหาคม 59 : กิจกรรมร่วมใจพัฒนาระหว่างชุมชนหมู่ 16 และนักเรียนธีรศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาชุมชน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
16 สิงหาคม 59 : กิจกรรมสอบอ่านภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา 
16 สิงหาคม 59 : กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา 
16 สิงหาคม 59 : กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
18 สิงหาคม 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องงานสาน ระดับชั้น ม.1 
19 สิงหาคม 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องงานสาน ระดับชั้น ม.2 
20 สิงหาคม 59 : การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาชน 
23-24 สิงหาคม 59 : โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง เทศบาลเมืองท่าผา
จัดโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2559
โดยเชิญวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี
24 สิงหาคม 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องงานสาน ระดับชั้น ม.3 
27 สิงหาคม 59 : ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 
29 สิงหาคม 59 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันภายนอก การแข่งขันทางวิชาการ การแข่งขันด้านกีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 
29 สิงหาคม 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับชั้น ป.3 
เดือนกันยายน
1 กันยายน 59 : กิจกรรมกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกมส์ครั้งที่ 41 (วันที่ 1 : การแข่งขันว่ายน้ำ) 
2 กันยายน 59 : กิจกรรมกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกมส์ครั้งที่ 41 (วันที่ 2 : การแข่งขันกรีฑาและชักเย่อ) 
5 กันยายน 59 : กิจกรรมมอบรางวัล 2 รายการ ได้แก่ 1.มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 2.มอบรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559
 
6 กันยายน 59 : ภูมิปัญญาท้องถิ่นชั้น ป.6 เรื่อง การทำขนมกล้วย 
7 กันยายน 59 : คุณหมอจากโรงพยาบาลบ้านโป่งมาสำรวจสุขภาพฟันของนักเรียน 
7 กันยายน 59 : อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนสีขาว 
7 กันยายน 59 : กิจกรรม english day บูรณาการการเรียนวิชาภาษาจีน 
9 กันยายน 59 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้น ป.2 เรื่องการพับ 
13 กันยายน 59 : สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี มาตรวจประเมินสุขาภิบาลห้องน้ำในโรงเรียน 
14 กันยายน 59 : กิจกรรม english day บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา 
15 กันยายน 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชั้นป.4 เรื่อง ไข่โอเมก้า 
16 กันยายน 59 : ประชุมคุณกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 
16 กันยายน 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชั้นป.1 เรื่อง กล้วย 
16 กันยายน 59 : ฉีดวัคซีนบาดทะยัก คอตีบ และ หัดเยอรมัน 
20 กันยายน 59 : ประชุมคณะผู้กำกับลูกเสือชั้นป.6 โรงเรียนสังกัดสังฆณฑลราชบุรี 
26 กันยายน 59 : โรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 
3 ตุลาคม 59 : ค่ายลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด ระดับชั้นป.1-ป.3
3 ตุลาคม 59 : สวดสายประคำโรงเรียน
4-5 ตุลาคม 59 : ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นป.4-ป.5 (ชุดที่1)
4-5 ตุลาคม 59 : ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นป.4-ป.5 (ชุดที่2)
7-9 ตุลาคม 59 : ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นม.1-ม.3
11 ตุลาคม 59 : คณะครูสวดมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192, 032-371041, 034-566611
โทรสาร 032-371296

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com