ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
ระบบประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
คณะผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน


ประชาสัมพันธ์ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.1 - ม.3  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรในวันแห่งความภาคภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2560  
เดือนมกราคม
4 มกราคม 61 : กิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน โดย ครู D.A.R.E. ดาบตำรวจหญิงวิไลลักษณ์ ยางงาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
5 มกราคม 61 : กิจกรรมศูนย์วิชาการนิเทศเยี่ยมเยียนโรงเรียนธีรศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
6 มกราคม 61 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้ STEM Education
8 มกราคม 61 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์จังหวัดในโครงการสปอร์ตฮีโร่ แห่งประเทศไทย และการแข่งชันว่ายน้ำโครงการชิงชนะเลิศ จ.ราชบุรี
12 มกราคม 61 : ฉลอง 25 ปี แห่งสังฆภาพ คุณพ่อเปโตร ธาดา พลอยจินดา (ชุดที่ 1)
12 มกราคม 61 : ฉลอง 25 ปี แห่งสังฆภาพ คุณพ่อเปโตร ธาดา พลอยจินดา (ชุดที่ 2)
12 มกราคม 61 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถม มัธยม (ชุดที่ 1)
12 มกราคม 61 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถม มัธยม (ชุดที่ 2)
15 มกราคม 61 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันประกวดร้องเพลงเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ เทศบาลเมืองท่าผา
20 มกราคม 61 : วันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561
22 มกราคม 61 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด ชมรมเทควันโด โรงเรียนธีรศาสตร์ แข่งตัวแทนระดับจังหวัด ในรายการ SPORTS HERO
25 มกราคม 61 : พิธีปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2560
26 มกราคม 61 : กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ
30 มกราคม 61 : ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนธีรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560
เดือนกุมภาพันธ์
8 กุมภาพันธ์ 61 : งานสัมพันธ์ชุมชนร่วมกับรองจรัญ กุรุพินท์พาณิชย์ เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน  
8 กุมภาพันธ์ 61 : คณะพยาบาลศาสตร์ ม.คริสเตียน จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตให้แก่นักเรียนชั้น ม.1  
10 กุมภาพันธ์ 61 : ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
12 กุมภาพันธ์ 61 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 67 ระดับชาติ  
14 กุมภาพันธ์ 61 : กิจกรรมให้ความรู้และนั่งสมาธิเนื่องในวันมาฆบูชา  
19 กุมภาพันธ์ 61 : กิจกรรมมอบรางวัลทดสอบความรู้ไบเบิ้ลคอนเทสต์ครั้งที่ 16 และมอบเงินออมสินมหาพรต ปีการศึกษา 2560  
21 กุมภาพันธ์ 61 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 4/2560
22 กุมภาพันธ์ 61 : กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2560 (ชุดที่1)
22 กุมภาพันธ์ 61 : กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2560 (ชุดที่2)  
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192,  034-566611
โทรสาร 032-743192 ต่อ 116

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com