ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
คู่มือนักเรียน-อนุบาล
คู่มือนักเรียน-ประถม-มัธยม
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
คณะผู้บริหาร
ครูสายการสอน
ครูสายสนับสนุนการสอน


ประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ชั้น ป.1-ป.3
ประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ชั้น ป.4-ป.6
ประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ชั้น ม.1-ม.3
เดือนพฤษภาคม
16 พฤษภาคม 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ พ.ศ.2560
22 พฤษภาคม 60 : พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
24 พฤษภาคม 60 : กิจกรรม english day กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
25 พฤษภาคม 60 : คณะครูวิชาการของโรงเรียนเทพินทร์พิทยามาเยี่ยมชมดูงานวิชาการของโรงเรียนธีรศาสตร์
31 พฤษภาคม 60 : กิจกรรมให้ความรู้เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
เดือนมิถุนายน
1-2 มิถุนายน 60 : กิจกรรมผู้สมัครประธานสภานักเรียนหาเสียงเลือกตั้ง
3 มิถุนายน 60 : กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล1 ป.1 ม.1 และนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560
5 มิถุนายน 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด Sport hero แห่งชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี แข่งขันเมื่อวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2560
6 มิถุนายน 60 : ประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนธีรศาสตร์
6 มิถุนายน 60 : ศูนย์วิชาการสังฆมณฑลราชบุรีนำโดยคุณพ่อวุฒิชัย อ่องนาวา มาเยี่ยมงานวิชาการโรงเรียนธีรศาสตร์
7 มิถุนายน 60 : กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
8 มิถุนายน 60 : กิจกรรมจับสีกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560
8 มิถุนายน 60 : กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
12 มิถุนายน 60 : มอบป้ายชื่อประธานสภานักเรียนระดับมัธยมและประถม
12 มิถุนายน 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ
12 มิถุนายน 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด
12 มิถุนายน 60 : ประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์ฯวิชาการครั้งที่ 1/2560
19 มิถุนายน 60 : ผู้ปกครองรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน
19 มิถุนายน 60 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด
21 มิถุนายน 60 : ประกวดทำพานไหว้ครู
22 มิถุนายน 60 : พิธีไหว้ครูระดับประถมและมัธยม ปีการศึกษา 2560 (รูปชุดที่1)
22 มิถุนายน 60 : พิธีไหว้ครูระดับประถมและมัธยม ปีการศึกษา 2560 (รูปชุดที่2)
22 มิถุนายน 60 : พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ-พิธีมอบประกาศนียบัติธรรมศึกษาและพิธีเปิดการเรียนการสอนธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอก
26 มิถุนายน 60 : บาทหลวงธาดา พลอยจินดา อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลกและประธานนักเรียนกล่าวนำคำปฏิญาณไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
26 มิถุนายน 60 : มอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 60 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการสวนผึ้งแชมป์เปี้ยนชิพชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี
26 มิถุนายน 60 : กิจกรรมวันสุนทรภู่
29 มิถุนายน 60 : ฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร คุณพ่อธาดา พลอยจินดา
30 มิถุนายน 60 : พิธีสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
เดือนกรกฎาคม
1 กรกฎาคม 60 : การอบรมเทคนิคการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบO-NET
3 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
3-7 กรกฎาคม 60 : งานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา
6 กรกฎาคม 60 : ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครบ 60 พรรษา โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
7 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเข้าพรรษา ระดับประถม-มัธยม รูปชุดที่1
7 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเข้าพรรษา ระดับประถม-มัธยม รูปชุดที่2
7 กรกฎาคม 60 : ประชุมตรวจนิเทศและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน
12 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมสอบอ่านภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
12 กรกฎาคม 60 : กิจกรรม english day  
13 กรกฎาคม 60 : ศูนย์วิชาการนิเทศการสอน
13 กรกฎาคม 60 : พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
14 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมสอบอ่านภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
24 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดชิงด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192,  034-566611
โทรสาร 032-743192 ต่อ 116

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com