คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร
TRS Model รูปแบบการบริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษา
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 
          กางเขนและแสงสว่าง หมายถึง คุณธรรมแห่งศาสนาเป็นความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ซึ่งจะเป็นหนทางที่จะส่องทางชีวิตของ
มนุษย์ให้พบความสุขอันแท้จริง
          มือถือคบเพลิงที่ลุกโชติช่วง หมายถึง พลังอันเข้มแข็ง และความมั่นใจที่พร้อมจะต่อสู้กับอุปสรรค และความยากลำบากต่าง ๆ
          หนังสือที่เปิดออก หมายถึง สรรพศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต


          สีประจำโรงเรียน      สีขาว - น้ำเงิน


                 
         เรียนดี            หมายถึง   นักเรียนมีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตรในแต่ละชั้นปี และมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์
         มีวินัย             หมายถึง   นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
         น้ำใจนักกีฬา    หมายถึง   นักเรียนรู้จักตนเอง ยอมรับผู้อื่น และ รู้รักสามัคคี
         ใฝ่หาคุณธรรม  หมายถึง   นักเรียนดำรงชีวิตด้วยคุณธรรมพื้นฐาน คือรอบคอบ กล้าหาญมัธยัสถ์ และ ยุติธรรม


         มาร์ชธีรศาสตร์
                อันพวกเรานักเรียนโรงเรียนราษฎร์  ธีรศาสตร์ซึ่งควรเลื่อมใส  สถานศึกษาที่เราภูมิใจพวกเราได้ศึกษาเล่าเรียน
                อันพวกเรานักเรียนต้องน้อมนบ รู้เคารพครูบาอาจารย์ ท่านสั่งสอนให้เราเชี่ยวชาญ จนชำนาญการเรียนทุกวิชา
                จำ จงจำ  ศีลธรรมที่ครูท่านให้  จำใส่ใจโปรดอย่าได้ลืมหลง เรียน เราเรียนวิชาให้รู้มั่นคง และซึ่งตรงต่อหน้าที่ของเรา
                อันพวกเรานักเรียนธีรศาสตร์ เรารักชาติ กษัตริย์  ศาสนา เรียนและเล่นซื่อตรงเป็นเวลา เป็นสมญา  โรงเรียนธีรศาสตร์
         

         สดุดีธีรศาสตร์
                ไชโย ไชโย ธีรศาสตร์ พิลาศเด่นเป็นสถานการศึกษา มาพวกเรามาเข้าร่วมกันพัฒนาสถาบันให้มั่นคงดำรงทวี  ศิษย์
ธีรศาสตร์ ล้วนรักชาติและศาสนา สามิภักดิ์ บาทบงสุ์องค์ภูมี เราโอบอ้อม  ทั้งพร้อมพรัก  รักสามัคคี  มีวินัย  และเทิดไทย  ไชโย
         

 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com