คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร
TRS Model รูปแบบการบริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษา
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 
     1  นายวรา  ขันธ์เครือ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
     2  นางบุญจันทร์  สร้อยสมุทร
รองหัวหน้างานกิจการนักเรียน ระดับมัธยม
     3  นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
รองหัวหน้างานกิจการนักเรียน ระดับประถม
     4  นางธิชญา  จิตต์เจริญ
     5  นางสาวฐิตินันท์  บวรเลิศสกุล
 
     6  นางทิพย์วรรณ  สายบัวทอง
     7  นางสาววนิดา  จันทร์งาม
 
     8  นายประวิทย์  นพรัตน์
     9  นางสาววิสุดา  ขวาวอ่อน
 
     10  นางสาวกฤติกา  โสงขุนทด
 
     11  นางสาวปรารถนา  มะลิทอง
     12  นางสาวอารีรัตน์  แย้มชื่น
 
     13  นางสาวอังคณา  แซ่โง้ว
 
    
 
   
 
   

 

 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com