ความหมาย และข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย


 

สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
ด.ช.ปิยะณัฐ เหมศรี
ประธานสภานักเรียน
ด.ญ.ชญาณ์พิมพ์  จันทร์ฟอง
รองประธาน1
ด.ญ.ศิริภัสสร แผ่นทอง
รองประธาน2
ด.ญ.จีรนันท์  กรวิจารศิลป์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ด.ช.ธนกร ชวนเจริญธนกุล
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ด.ช.ธชภัค วงษาโรจน์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ด.ช.พงษ์ธัช  บุญแก้ว
รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ด.ญ.สุธาสินีย์  เสตะพันธ์
หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ด.ญ.สุพิชชา สายสาธร
รองหัวหน้าฝ่ายอนามัย
ด.ญ.นฤมล  แซ่ตัน
หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ด.ญ.ปาณิตา  ทองเสงี่ยม
รองหัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ด.ญ.พิมญาดา  นิลวรรณา
หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ด.ญ.สุธินี ชูนาม
รองหัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ด.ญ.เบญญาภา  ปานรัตน์
หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ด.ญ.อริศรา  สุวรรณประเสริฐ
รองหัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ด.ญ.นภาพร  รัตนสิริวัฒนกุล
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ด.ญ.พีรญา  คงทอง
รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ด.ช.ธนาธร  เรืองสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ด.ญ.วิลาสินี  สีลางาม
รองหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ด.ญ.รมย์ธีรา ขันธ์เครือ
หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและวัฒนธรรม
ด.ช.ธราธิป ศรีสุวัฒนโนทัย
รองหัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและวัฒนธรรม
ด.ช.กฤษฎา รุ่งกระจ่าง
หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด
ด.ญ.ศิริพรรษา อาโป
รองหัวหน้าฝ่ายห้องสมุด
ด.ญ.รินรดา  หลอยส่วน
เลขานุการ
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192,  034-566611
โทรสาร 032-743192 ต่อ 116

website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com