คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร
TRS Model รูปแบบการบริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษา
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 

ประวัติวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก
     เลขที่ 37/2 หมู่ 16 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

         สมัยก่อนสงครามเล็กน้อย ได้มีครอบครัวคริสตชนคาทอลิกจากท่าหว้า ท่าเรือ ท่าม่วง บ้านโป่ง ห้วยลึก ดอนกระเบื้อง หลักห้า ทุ่งลูกนก กำแพงแสน ได้มาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินในตำบลนี้ และอยู่ในความปกครองดูแลของวัดคาทอลิกแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า ในสมัยคุณพ่อกอสตันโซ กาวาลา เป็นคุณพ่อเจ้าอาวาส สมัยนั้นการคมนาคมยังลำบากมาก เป็นอุปสรรค์ต่อการติดต่อไปมาหาสู่กัน โดยเฉพาะระหว่างสัตบุรุษกับพระสงฆ์ โดยใช้บ้านของสัตบุรุษประกอบพิธีมิสซากลุ่มและวันสำคัญ แบ่งเป็น 3 เขต 3 บ้าน ได้แก่ 1. เขตลูกแกใช้บ้านของยวงบับติสตาจ้าย ทรัพย์เย็น 2. เขตหนองกกหมากใช้บ้านของเปโตรหลุก - มารีอาเขียว เซี่ยงเห็น และ 3. เขตหนองตะเลาใช้บ้านของเปาโลฮ่อ - มารีอาฉิด เซี่ยงเห็น และมีสัตบุรุษจำนวนหนึ่งใช้การเดินเท้าไปร่วมมิสซาวันอาทิตย์ที่วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า
          ต่อมาบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะสงคราม พระสงฆ์ นักบวช สัตบุรุษถูกจำกัด สิทธิในการปฏิบัติ ศาสนกิจ คริสตชนต้นดำเนินชีวิตและทำมาหากินอย่างเงียบๆ แต่สัตบุรุษยังเพิ่มจำนวนมากขึ้น คุณพ่อกาวาลาจึงได้ปรึกษากับสัตบุรุษและเห็นควรสร้างวัดขึ้น เพื่อความสะดวกของสัตบุรุษในการร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ดังนั้น จึงเสนอเรื่องต่อพระสังฆราชกาเยตาโน ปาซอตตี เพื่อจัดสร้างวัดหลังแรกบนเนื้อที่ของหลวงสิทธิ์ เทพการ ณ ริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหมู่ 16 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี แบบวัดเป็นเรือนทรงปั้นหยา หลังคามุงจาก สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณ 430 บาท โดยนายจ้าย ทรัพย์เย็น เป็นผู้บริจาคทรัพย์ และดำเนินการก่อสร้าง ได้เปิดวัดถวายมิสซา เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1941 โดยคุณพ่อกาวาลา เป็นประธานในพิธี ใช้ชื่อนาม ว่า “วัดพระหฤทัย” มีสถานะขึ้นกับวัดคาทอลิกแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า มีพระสงฆ์จากวัดคาทอลิก ท่าหว้ามาถวายมิสซาให้กับสัตบุรุษที่วัดหลังนี้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ คุณพ่อหลุยส์ ฟลอเลียตี คุณพ่อสุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล คุณพ่อประชุม มินประพาฬ คุณพ่อบาโรนี่ เอมีลิโอ คุณพ่อเอยิดดี โอ บอตตาอิน คุณพ่อแตปิง และคุณพ่อจากคณะคามิลเลี่ยน
         ใน ค.ศ. 1954 คุณพ่อหลุยส์ ฟลอเลียตี ได้เปลี่ยนชื่อจาก “วัดพระหฤทัย” เป็น “วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร” โดยคุณพ่ออันเดร อาแนลลี่ เป็นผู้ตั้งชื่อ และมอบรอบรูปแม่พระถวายองค์ไว้ให้ด้วย
         ใน ค.ศ. 1957 คณะคามิลเลี่ยนได้รับหน้าที่ดูแลวัดนี้ โดยมีพระสงฆ์คามิลเลี่ยน เดินทางมาถวายมิสซาทุกวันอาทิตย์ เช่น คุณพ่อรีโน เมตินี คุณพ่อมารีโน คาร์ลี คุณพ่อนาซ ซาเรโน โร เซตโต คุณพ่อคอนซากี สัตบุรุษได้ทวีจำนวนขึ้นมาก จนวัดหลังเก่าไม่สะดวกและทรุดโทรมตามกาลเวลา คุณพ่อเมตินีและสัตบุรุษได้ตกลงขยายวัดหลังเก่า โดยคุณพ่อสุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล เป็นผู้ออกแบบเป็นเรือนสองชั้น กว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร (เป็นวัดหลังที่ 2) ต่อมามีสัตบุรุษจำนวนมากขึ้นอีก ส่งผลให้ไม่มีพื้นที่เพียงพอต่อการร่วมพิธีกรรมของสัตบุรุษ คุณพ่อเซี่ยงเก่ง หมุยเส็ง กับนายจ้าย ทรัพย์เย็น จึงได้ ปรึกษาสัตบุรุษและคณะคามิลเลี่ยน ตกลงเสนอเรื่องให้พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ขออนุมัติสร้างวัดหลังใหม่ โดยย้ายจากริมแม่น้ำแม่กลองมาอยู่ข้างถนนหลวง สายกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 87 – 88 โดย “หลวงสิทธิเทพการ” ได้ถวายที่ดินให้ ภายใต้การประสานงานของนายปรีชา บุญจันทร์ วัดแห่งนี้ (วัดหลังปัจจุบัน) คณะคามิลเลี่ยนออกแบบและออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่วมกับสัตบุรุษ โดยคุณพ่อรีโน เมตินีเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ทำพิธีวางศิลาแรกเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1964 พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต เป็นประธานในพิธี ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ สิ้นค่าก่อสร้างประมาณสามแสนกว่าบาท มีพิธีเสกและเปิดวัดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 1964 โดยพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต เป็นประธาน ท่ามกลางพระสงฆ์ และสัตบุรุษจากวัดต่างๆ มาร่วมพิธีจำนวนมาก ต่อมาสังฆมณฑลราชบุรี โดยพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต ได้มีนโยบายย้าย “โรงเรียนไพบูลย์วิทยา” ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดคาทอลิกแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า มาที่บริเวณวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนธีรศาสตร์” โดยมอบหมายให้คุณพ่อเซี่ยงเก่ง หมุยเส็ง เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้การสนับสนุนของ “เทเรซา ช้อย แสงเทียน” และ “อักแนส ประชุม วังตาล” จนโรงเรียนธีรศาสตร์ได้เปิดทำการเรียนการสอนใน ค.ศ. 1969 มีคุณพ่อหลุยส์ ฟลอเลียตี เจ้าอาวาสวัดคาทอลิก ท่าหว้า เป็นอธิการโรงเรียน และครูบุญยิ่ง ลิ้มศฤงคาร เป็นครูใหญ่
        ใน ค.ศ. 1970 คณะคามิลเลี่ยนได้มอบวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก คืนให้แก่สังฆมณฑลราชบุรี โดยพระสังฆราชโรเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล เป็นผู้รับมอบ และมอบหมายให้คุณพ่อหลุยส์ ฟลอเลียตี เจ้าอาวาสวัดคาทอลิก ท่าหว้าเป็นผู้ดูแล
        ใน ค.ศ. 1974 เป็นต้นมา คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ได้ส่งซิสเตอร์มาช่วยบริหารโรงเรียน และช่วยงานอภิบาลต่าง ๆเช่น ซิสเตอร์ส้มลิ้ม เล้งพ่วง ซิสเตอร์นรา นิยมไทย ซิสเตอร์บุญญา นันทพรพิสุทธิ์ ซิสเตอร์อารี ม่วงโมรี เป็นต้น
        ใน ค.ศ. 1976 ถือว่าเป็นปีที่วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มีสถานะเป็นวัดคาทอลิก แม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก (Church of the Presentation of Mary, Lukkae ) อย่างเป็นทางการ เนื่องจากพระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง ได้แต่งตั้งคุณพ่อดำรัส ลิมาลัย เป็นเจ้าอาวาส และดูแลโรงเรียน รวมทั้งมีการแยกทะเบียนรับศีลล้างบาป จากวัดคาทอลิกท่าหว้า เป็นทะเบียนศีลบ้างบาป ของวัดคาทอลิกลูกแก โดยเฉพาะ ตามข้อความในทะเบียนศีลล้างบาปเล่มแรกของวัดที่บันทึกว่า “เริ่มจดทะเบียนวัดคาทอลิกลูกแก ปี พ.ศ. 2519 (1976) ก่อนหน้านี้อยู่วัดท่าหว้า” และในทะเบียนศีลล้างบาปดังกล่าว มีบันทึกการรับศีลล้างบาปลำดับแรก ในวันที่ 27 มิถุนายน 1976 และได้มีการสร้างบ้านพักพระสงฆ์และกำแพงล้อม บริเวณวัด
        ในค.ศ. 1978-1983 พระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง ได้แต่งตั้งคุณพ่อสมกิจ นันทวิสุทธิ์ เป็นเจ้าอาวาสและดูแลโรงเรียน ในช่วงนี้การออกเยี่ยมเยียนสัตบุรุษในเขตลูกแก หนองตาเลา และหนองกกหมาก มีการอภิบาล และออกเยี่ยมเยียนสัตบุรุษอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมและส่งเสริมกิจกรรมของกรรมการสภาวัด (สภาอภิบาล) และคณะเยาวชนของวัดอย่างเป็นระบบ รวมถึงการแบ่งกลุ่มเป็นเจ้าภาพมิสซาวันอาทิตย์ การส่งเสริมกิจศรัทธาต่างๆ การจัดการเรียนคำสอนสำหรับผู้ใหญ่และเด็กๆ การจัดสัมมนาสำหรับสัตบุรุษ รวมถึงการพาสัตบุรุษไปร่วมฉลองวัดต่างๆ ในสังฆมณฑลราชบุรี และการดำเนินงานด้านศาสนสัมพันธ์ตามโอกาสต่างๆ วันที่ 1 ตุลาคม 1978 พระสังฆราชยอแซฟ เอกทับปิง มาถวายมิสซา มีพิธีแต่งตั้งและการปฏิญาณตนของสภาวัดคาทอลิกลูกแกขึ้นเป็นครั้งแรก (ซึ่งค่อยๆ พัฒนาเป็น “สภาอภิบาล” ในปัจจุบัน) ระหว่าง ค.ศ. 1978 – ค.ศ.1979 มีการสร้างถนนรอบบริเวณวัด และดำเนินการสร้างศาลาประชาคม ภายใต้การสนับสนุนของ “เซซีลีอา สนั่น เจริญศักดิ์” และบรรดาสัตบุรุษ จน “ศาลาสนั่น เจริญศักดิ์ อุทิศ” ได้เสกและเปิดใช้ในวันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1979 ซึ่งเป็นวันฉลองวัดในปีนั้น โดยพระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง เป็นประธานในพิธีมีบันทึกของการใช้ศาลาแห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับงานด้านพิธีกรรม งานโรงเรียน รวมถึงงานรื่นเริง โอกาส คริสต์มาส งานปีใหม่ และใน ค.ศ. 1980 มีการอนุญาตให้บุคคลทั่วไปมาใช้เป็นสถานที่จัดงานมงคลต่างๆ
         ในค.ศ. 1981 มีการแบ่งคริสตชนวัดคาทอลิกลูกแกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกแก และกลุ่มหนองตาเลา หนองกกหมาก พร้อมกับการกำหนดผู้ประสานงานกลุ่มภายใต้คำแนะนำของสภาวัด เพื่อความสะดวกต่อการประสานงาน ต่อมาสัตบุรุษทวีจำนวนมากขึ้น ไม่มีพื้นที่เพียงพอต่อการร่วมพิธีกรรม คุณพ่อสมกิจ นันทวิสุทธิ์ ได้ปรึกษาสัตบุรุษ จึงยื่นเรื่องและได้รับอนุมัติจากพระสังฆราชยอแซฟ เอก ทับปิง จึงทำการขยายวัดออกด้านข้าง และดำเนินการจนสำเร็จ มีพิธีเสกวัดที่ขยายใหม่ วันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.1982 โอกาสฉลองวัดประจำปี
         ใน ค.ศ. 1983 – 1989 คุณพ่อสุรพล เนื้อจีน มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและอธิการโรงเรียน ได้สานงานต่อจากคุณพ่อสมกิจ นันทวิสุทธิ์ โดยเฉพาะงานพิธีกรรม งานคำสอน งานอภิบาลเด็ก เยาวชน และคู่สมรส งานศาสนสัมพันธ์ งานฉลองวัด งานคริสต์มาส การไปเยี่ยมสัตบุรุษตามบ้าน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคริสตชนร่วมกับสภาวัด รวมถึงการส่งเสริมการเชื่อมความสัมพันธ์กับวัด โรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ ด้วยการแข่งขันกีฬาตามโอกาสต่างๆ
         นอกจากนั้น โอกาสที่พระศาสนจักรคาทอลิกประกาศให้ ปี 1983 เป็นปีศักดิ์สิทธ์ วโรกาสครบรอบการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเป็นปีที่ 1950 มีการจัดแห่กางเขนโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวไปตามบ้านสัตบุรุษ ในช่วงที่คุณพ่อสุรพล เนื้อจีน เป็นเจ้าอาวาส พระสังฆราชยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย ได้แต่งตั้งคุณพ่ออนุชา ดำรงศักดิ์ (ระหว่าง ค.ศ. 1986 – 1987) และคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ (ระหว่าง ค.ศ. 1987 – 1988) เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตามลำดับ
         ในปี ค.ศ.1989 –1990 พระสังฆราชยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัยได้แต่งตั้งคุณพ่อวีรพันธ์ แก้วมังกร มาเป็นเจ้าอาวาสวัด
        ค.ศ. 1990 – 1995 คุณพ่อชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสวัด มีการส่งเสริมและขยายงานศาสนสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ มีการปรับปรุงกำแพงบริเวณหน้าวัด
         ค.ศ. 1995 – 1996 คุณพ่อสกล ปันฉาย ได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสวัด
         ค.ศ. 1996 - 2001 คุณพ่อสิทธิพล พานิชอุดม ได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสวัด ในด้านอาคารสถานที่ มีการก่อสร้างถาวรวัตถุหลายอย่าง ภายใต้การสนับสนุน ของ สัตบุรุษ ได้แก่ การสร้างศาลาสมโภช ค.ศ. 2000 รวมทั้งการสร้างหอระฆัง
         ค.ศ. 2001 – 2005 คุณพ่อชูชาติ ประสูติแสงจันทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสวัด ได้สานต่อและพัฒนางานอภิบาลสัตบุรุษอย่างต่อเนื่อง และสร้างห้องประชุมสำหรับพลมารี
         ค.ศ. 2005 - 2009 พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ได้แต่งตั้ง คุณพ่อประสงค์ ยนปลัดยศ มาเป็นเจ้าอาวาส
         ค.ศ. 2009 – 2011 คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสวัด
        ค.ศ. 2011 – 2012 คุณพ่อวุฒิชัย อ่องนาวา ได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นคุณพ่อเจ้าอาวาสวัด รวมทั้งมีการแต่งตั้งคุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาส ได้แก่ คุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธ์
        ใน ปี ค.ศ. 2012 พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ได้แต่งตั้งคุณพ่อธาดา พลอยจินดา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และคุณพ่อชิตพล แซ่โล้ว เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส
         ในปี ค.ศ. 2014 ได้ทำการฉลองครบรอบ 50 ปีของวัดหลังปัจจุบัน (ค.ศ.1964 – 2014) พร้อมกับได้มีการปรับปรุงบริเวณวัด อาทิ ปรับปรุงห้องสุขา ทาสีกำแพงวัด ทาสีหอระฆัง และทาสีบ้านพักพระสงฆ์
         ในปี ค.ศ. 2015 ได้มีการจัดทำทะเบียบวัดใหม่ด้วยระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ ทะเบียนศีลล้างบาป ทะเบียนศีลกำลัง ทะเบียนศีลสมรส และทะเบียนผู้ตาย
         ในปี ค.ศ. 2018 ได้ทำการปรับปรุงห้องน้ำของวัดทั้งหมด ด้วยงบประมาณ 1,290,000 บาท
         ด้วยพระพรของพระ และคำเสนอวิงวอนของแม่พระ ที่ประทานพระพรมายังกลุ่มคริสตชน วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก อย่างต่อเนื่อง เริ่มจากลุ่มคริสตชนเล็กๆ ที่ย้ายถิ่นฐานมาทำมาหากินในละแวกนี้ อาศัยการติดตามและความเอาใจใส่ของพระสงฆ์คาทอลิกที่มีต่อสัตบุรุษ ที่มีต่อการจัดการเรียนคำสอน งานพิธีกรรม งานอภิบาล โดยเฉพาะการออกเยี่ยมเยียนสัตบุรุษอย่างต่อเนื่อง กลุ่มคริสตชน แห่งนี้ค่อยๆ เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพชีวิตคริสตชน และความเจริญก้าวหน้าของอาคารสถานที่ซึ่งมีไว้รองรับงานอภิบาลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคริสตชนของบรรดาสัตบุรุษ ผ่านทางการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบของคุณพ่อเจ้าอาวาสและผู้ร่วมงานต่างๆ จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มคริสตชนวัดคาทอลิก ลูกแก ภายใต้ความเอาใจใส่และการติดตามงานอภิบาลของพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ที่มอบหมายให้พระสงฆ์/นักบวชคาทอลิก ได้แก่ คณะซาเลเซียน คณะคามิลเลี่ยน คณะสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี มาอภิบาลสัตบุรุษ ได้วางรากฐานและเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตคริสตชน อย่างต่อเนื่อง จากกลุ่มคริสตชนเล็กๆที่ขึ้นกับวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า กลุ่มคริสตชน วัดแม่พระถวายองค์ ฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนมีสถานะเป็น “วัดคาทอลิก” (Chruch) อย่างเป็นทางการ
        ปัจจุบัน วัดคาทอลิกแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก มีสัตบุรุษประมาณ 400 คน เพื่อความสะดวกในการอภิบาล และประสานงานกับสัตบุรุษ จึงแบ่งสัตบุรุษ ออกเป็น 5 เขต ได้แก่
              1) 15 ไร่
              2) ตลาดลูกแก
              3) หนองกก หมากและดอนขมิ้น
              4) หนองตาเลา
             5) ยางหัก
        ภายใต้การอภิบาลของพระสงฆ์ ซิสเตอร์ และการมีส่วนร่วมของสัตบุรุษ ผ่านทางสภาอภิบาลของวัด ขอพระพรของพระ ภายใต้คำเสนอวิงวอนของแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร องค์อุปถัมภ์ของวัด โปรดประทาน พระพร และประทับอยู่กับกลุ่มคริสตชน แห่งนี้และกับพี่น้องทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียนพวกเราด้วยเทอญ

ลำดับคุณพ่อเจ้าอาวาสวัด
     1. คุณพ่อดำรัส     ลิมาลัย        ค.ศ. 1976 – 1978
     2. คุณพ่อสมกิจ    นันทวิสุทธิ์    ค.ศ. 1978 – 1983
     3. คุณพ่อสุรพล    เนื้อจีน         ค.ศ. 1983 – 1989
     4. คุณพ่อวีรพันธ์   แก้วมังกร     ค.ศ. 1989 – 1990
     5. คุณพ่อชูศักดิ์    สิริสุทธิ์        ค.ศ. 1990 – 1995
     6. คุณพ่อสกล      ปันฉาย        ค.ศ. 1995 – 1996
     7. คุณพ่อสิทธิพล  พานิชอุดม         ค.ศ. 1996 – 2001
     8. คุณพ่อชูชาติ     ประสูติแสงจันทร์     ค.ศ. 2001 – 2005
     9. คุณพ่อประสงค์   ยนต์ปลัดยศ       ค.ศ. 2005 – 2009
     10. คุณพ่ออภิสิทธ์   กฤษเจริญ        ค.ศ. 2009 – 2011
     11. คุณพ่อวุฒิชัย    อ่องนาวา         ค.ศ. 2011 – 2013
     12. คุณพ่อธาดา     พลอยจินดา      ค.ศ. 2012 – ปัจจุบัน


วัดและกิจกรรมของวัด พระหฤทัย (หลังที่ 2)

วัดหลังเก่า หลังที่ 2 ชื่อวัด พระหฤทัย

คุณพ่อรีโน เมตินี ถ่ายภาพร่วมกับเด็กที่รับศีลศักดิ์สิทธิ์

สัตบุรุษร่วมพิธีมิสซาวันอาทิตย์

พระสังฆราชเปโตรคาเร็ตโต ทำพิธีโปรดศีลกำลัง

วัดหลังปัจจุบัน

พิธีวางศิลาฤกษ์ วันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ.1964

ประธานสภาวัดกล่าวรายงาน

พิธีลงนามการก่อสร้างวัด

การฉลองวัดและเสกวัด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ.1964

สัตบุรุษถ่ายภาพบริเวณหน้าวัด

บรรยากาศภายในวัด

มีการปรับปรุงและขยายวัดด้านข้าง 2 ข้าง

และทำพิธีเสก ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.1982


 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com