คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  

เดือนพฤษภาคม
9-10 พฤษภาคม 59 : ครูอบรมพัฒนาครู เรื่อง จิตตปัญญาศึกษา โดย ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์
16 พฤษภาคม 59 : มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 สุพรรณบุรีเกมส์ แข่งขัน9-19 มีนาคม 59
13 พฤษภาคม 59 : อบรมพัฒนาครู เรื่อง ครูคือกระจกเงาแห่งเมตตา โดย ผศ.ดร.ไพยง มนิราช
19 พฤษภาคม 59 : กิจกรรมวันวิสาขบูชารมวันวิสาขบูชา
30 พฤษภาคม 59 : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
31 พฤษภาคม 59 : กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกงดสูบบุหรี่โลก
เดือนมิถุนายน
4 มิถุนายน 59 : ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้นประถม-มัธยม
6 มิถุนายน 59 : มอบรางวัลการแข่งขันกีฬา เทควันโดเมืองกาญโอเพ่น แข่งขันเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 59
6 มิถุนายน 59 : มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเยาวชนต่อต้านยาเสพติด นครสวรรค์-ตาคลี เซอร์คิด
6 มิถุนายน 59 : จับสลากเลือกสี กีฬาภายใน
9 มิถุนายน 59 : หาเสียงและเลือกตั้งสภานักเรียน
9 มิถุนายน 59 : ให้ความรู้เรื่องวิธีการดับเพลิงเบื้องต้น
13 มิถุนายน 59 : มอบรางวัลเทควันโดราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 6 แข่งขันวันที่ 30 เมษายน 59
14 มิถุนายน 59 : มอบป้ายชื่อแต่งตั้งสภานักเรียน
14 มิถุนายน 59 : ประชุมสภานักเรียนครั้งที่ 1
15 มิถุนายน 59 ประกวดทำพานไหว้ครู
16 มิถุนายน 59 : พิธีไหว้ครูระดับประถม
16 มิถุนายน 59 : พิธีไหว้ครูระดับมัธยม
16 มิถุนายน 59 : พิธีเปิดการเรียนธรรมศึกษา
มิถุนายน 59 : งานเยี่ยมบ้านนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
21 มิถุนายน 59 : ประชุมผู้ประกอบการ รถรับ-ส่งนักเรียน
21 มิถุนายน 59 : กิจกรรมenglish day บูรณาการกับกลุ่มสาระภาษาไทย
22 มิถุนายน 59 :ทดสอบความสามารถการอ่านออกเสียงภาษาไทย ครั้งที่ 1
22 มิถุนายน 59 : กิจกรรมenglish dayบูรณาการกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
23 มิถุนายน 59 : กิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
24 มิถุนายน 59 : กิจกรรม 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
27 มิถุนายน 59 : มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
25-26 มิถุนายน 59 : มอบรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำภาณุรังษีสวิมมิ่งคัพต้านยาเสพติด
29 มิถุนายน 59 : ฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร คุณพ่อธาดา พลอยจินดา
เดือนกรกฎาคม
1 กรกฎาคม 59 : วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติพิธีสวนสนาม
9 กรกฎาคม 59 : อบรมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
11-13 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
11-13 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมปฏิบัติธรรม ชั้น ป.1-ม.3
14 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
15 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ ณ วัดดอนขมิ้น
21 กรกฎาคม 59 :พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
22 กรกฎาคม 59 :กระแสเรียก 
21 กรกฎาคม 59 :เจ้าหน้าที่มาพ่นยาไล่ยุง 
6 สัปดาห์ประชามติ : กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การมีส่วนร่วมออกเสียงประชามติ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง 
28 กรกฎาคม 59 : นักดับเพลิงเทศบาลตำบลท่าผามาให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นแก่นักเรียน 
29 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
30 กรกฎาคม 59 : ประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี โดยมีคุณพ่อไพยง มนิราช เป็นประธานการประชุม 
เดือนสิงหาคม
1 สิงหาคม 59 : กิจกรรมตรวจสุขภาพเหงือกและฟันและบริการอุดฟันให้กับนักเรียน 
4 สิงหาคม 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ม.2 เรื่องการนวดแผนไทย 
5 สิงหาคม 59 : กิจกรรมจัดนิทรรศการโรงเรียนสีขาว และ การประกวดเต้น To be number 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
8 สิงหาคม 59 : กิจกรรมแหล่งเรียนรู้วันสถาปนาก่อตั้งอาเซียน 
8 สิงหาคม 59 : กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
8 สิงหาคม 59 : กิจกรรมแข่งชันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
10 สิงหาคม 59 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้น อนุบาล (ภาพชุดที่1) 
10 สิงหาคม 59 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้น อนุบาล (ภาพชุดที่2) 
11 สิงหาคม 59 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นประถม-มัธยม 
11 สิงหาคม 59 : กิจกรรมenglish day บูรณาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
11 สิงหาคม 59 : กิจกรรมร่วมใจพัฒนาระหว่างชุมชนหมู่ 16 และนักเรียนธีรศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาชุมชน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
16 สิงหาคม 59 : กิจกรรมสอบอ่านภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา 
16 สิงหาคม 59 : กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา 
16 สิงหาคม 59 : กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
18 สิงหาคม 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องงานสาน ระดับชั้น ม.1 
19 สิงหาคม 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องงานสาน ระดับชั้น ม.2 
20 สิงหาคม 59 : การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาชน 
23-24 สิงหาคม 59 : โครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง เทศบาลเมืองท่าผา
จัดโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและพัฒนาระบบการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2559
โดยเชิญวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี
24 สิงหาคม 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่องงานสาน ระดับชั้น ม.3 
27 สิงหาคม 59 : ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 
29 สิงหาคม 59 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันภายนอก การแข่งขันทางวิชาการ การแข่งขันด้านกีฬาเทควันโด การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ 
29 สิงหาคม 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับชั้น ป.3 
เดือนกันยายน
1 กันยายน 59 : กิจกรรมกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกมส์ครั้งที่ 41 (วันที่ 1 : การแข่งขันว่ายน้ำ) 
2 กันยายน 59 : กิจกรรมกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกมส์ครั้งที่ 41 (วันที่ 2 : การแข่งขันกรีฑาและชักเย่อ) 
5 กันยายน 59 : กิจกรรมมอบรางวัล 2 รายการ ได้แก่ 1.มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโดชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 2.มอบรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559
 
6 กันยายน 59 : ภูมิปัญญาท้องถิ่นชั้น ป.6 เรื่อง การทำขนมกล้วย 
7 กันยายน 59 : คุณหมอจากโรงพยาบาลบ้านโป่งมาสำรวจสุขภาพฟันของนักเรียน 
7 กันยายน 59 : อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนสีขาว 
7 กันยายน 59 : กิจกรรม english day บูรณาการการเรียนวิชาภาษาจีน 
9 กันยายน 59 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชั้น ป.2 เรื่องการพับ 
13 กันยายน 59 : สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี มาตรวจประเมินสุขาภิบาลห้องน้ำในโรงเรียน 
14 กันยายน 59 : กิจกรรม english day บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา 
15 กันยายน 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชั้นป.4 เรื่อง ไข่โอเมก้า 
16 กันยายน 59 : ประชุมคุณกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 
16 กันยายน 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นชั้นป.1 เรื่อง กล้วย 
16 กันยายน 59 : ฉีดวัคซีนบาดทะยัก คอตีบ และ หัดเยอรมัน 
20 กันยายน 59 : ประชุมคณะผู้กำกับลูกเสือชั้นป.6 โรงเรียนสังกัดสังฆณฑลราชบุรี 
26 กันยายน 59 : โรงเรียนธีรศาสตร์ร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 
เดือนตุลาคม
3 ตุลาคม 59 : ค่ายลูกเสือสำรอง ยุวกาชาด ระดับชั้นป.1-ป.3 
3 ตุลาคม 59 : สวดสายประคำโรงเรียน 
4-5 ตุลาคม 59 : ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นป.4-ป.5 (ชุดที่1) 
4-5 ตุลาคม 59 : ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นป.4-ป.5 (ชุดที่2) 
7-9 ตุลาคม 59 : ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นม.1-ม.3 
11 ตุลาคม 59 : คณะครูสวดมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
25 ตุลาคม 59 เป็นต้นไป : โรงเรียนธีรศาสตร์ น้อมใจจัดทำ “ริบบิ้นสีดำ” แจกจ่ายเพื่อติดไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
25 ตุลาคม 59 เป็นต้นไป : โรงเรียนธีรศาสตร์ จัดจุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
29 ตุลาคม 59 : วันพบผู้ปกครอง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
เดือนพฤศจิกายน
3 พฤศจิกายน 59 : พิธีบูชาขอบพระคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 
14 พฤศจิกายน 59 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขัน multi skills competition 
15 พฤศจิกายน 59 : ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.5-ป.6 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.กาญจนบุรี 
16 พฤศจิกายน 59 : ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.3-ป.4 ณ วัดม่วง จังหวัดอ่างทอง 
17 พฤศจิกายน 59 : ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป.1-ป.2 ณ ฟาร์มจระเข้สวนสามพราน 
21 พฤศจิกายน 59 : ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดี 
21 พฤศจิกายน 59 : พิธีเปิดการสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก 
22 พฤศจิกายน 59 : ฉลองศาสนนามซิสเตอร์สุดารัตน์ วิหคไพรวัลย์ 
23 พฤศจิกายน 59 : บุคคลภายนอกขอใช้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ 
23 พฤศจิกายน 59 : กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศenglish day 
23 พฤศจิกายน 59 : ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
24 พฤศจิกายน 59 : ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 
28 พฤศจิกายน 59 : มอบรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 
เดือนธันวาคม
1 ธันวาคม 59 : กิจกรรมวันต้านเอดส์โลก 
2 ธันวาคม 59 : น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพบลอดุลยเดช ในโอกาส "ปัญญาสมวาร หรือ ครบ 50 วัน การเสด็จสู่สวรรณคต 
6 ธันวาคม 59 : มอบรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 
7 ธันวาคม 59 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานสาน ชั้น ม.3 รอบ2 ขั้นต่อยอดการสานตะกร้า 
7 ธันวาคม 59 : กิจกรรม english day บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
8 ธันวาคม 59 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานสาน ชั้น ม.1 รอบ2 ขั้นต่อยอดการสานตะกร้า  
8 ธันวาคม 59 : ฉีดวัคซีน  
9 ธันวาคม 59 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานสาน ชั้น ม.2 รอบ2 ขั้นต่อยอดการสานตะกร้า  
9-10 ธันวาคม 59 : กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีร่วมชั้น ป.6 
13 ธันวาคม 59 : สัปดาห์พระคัมภีร์  
15 ธันวาคม 59 : โครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 นำพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวให้นักเรียนรับฟังในช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติ 
20 ธันวาคม 59 : สอบอ่านภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
21 ธันวาคม 59 : โรงเรียนธีรศาสตร์ส่งความสุขให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
21 ธันวาคม 59 : กิจกรรม English day โดยทีมคุณครูหลักสูตร IEP 
23 ธันวาคม 59 : กิจกรรมส่งความสุขคริสมาสต์และวันปีใหม่ 
เดือนมกราคม
5 มกราคม 60 : รับรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ จากการแข่งขันเทควันโดโอเพ่น ต้านภัยยาเสพติด 54 ครั้งที่ 9 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559 
10 มกราคม 60 : สอบอ่านระดับมัธยมศึกษา 
11 มกราคม 60 : กิจกรรมenglish day กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
11 มกราคม 60 : นางสาวภัทรดา แก้วกระจ่าง ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 
12 มกราคม 60 : กิจกรรมศีลมหาพจน์และให้โอวาทอวยพรวันเด็ก 
12 มกราคม 60 : คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ ผู้อภิบาลศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี มาให้ข้อคิดเพื่อการแบ่งปันให้ผู้ยากไร้และข้อคิดให้ระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ โครงการกระป๋องออมสินมหาพรต ในหัวข้อ กราบเท้าพ่อแม่ แผ่จิตมีเมตตาต่อผู้รอโอกาส 
13 มกราคม 60 : คุณพ่อธาดา พลอยจินดา อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2560 และมอบรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี2560 มอบรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม จ.จันทบุรี และรางวัลการแข่งขันเทควันโด  
13 มกราคม 60 : กิจกรรมส่งความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2560 จับสลากของขวัญและแจกไอศกรีมแก่นักเรียน 
16 มกราคม 60 : ชุมนุมครูคาทอลิก / วันครู โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ 
23 มกราคม 60 : มอบรางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพ และประกวดร้องเพลง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
25 มกราคม 60 : กิจกรรม โครงการหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยครู D.A.R.E. ดาบตำรวจหญิงวิไลรัตน์ ยางงาม เริ่มวันที่ 4 มกราคม 2560 
30 มกราคม 60 : ซิสเตอร์ผู้บริหาร และครูฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ 4 โรงเรียน มาดูงานฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนธีรศาสตร์ 
เดือนกุมภาพันธ์
2 กุมภาพันธ์ 60 : งานสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนธีรศาสตร์ ไปเยี่ยมบ้านผู้สูงวัยในชุมชน 
4-5 กุมภาพันธ์ 60 : โรงเรียนธีรศาสตร์เป็นสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
10 กุมภาพันธ์ 60 : กิจกรรมวันมาฆบูชา 
10 กุมภาพันธ์ 60 : ประชุมชมรมผู้ปกครอง 
15 กุมภาพันธ์ 60 : วันแห่งความภาคภูมิใจ 
17 กุมภาพันธ์ 60 : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 
18 กุมภาพันธ์ 60 : ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559 
20 กุมภาพันธ์ 60 : กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขัน การทดสอบความรู้ไบเบิลจากพระวรสารนักบุญลูกา รางวัลการประกวดร้องเพลงระบบหมู่ รางวัลการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของ ม.สวนดุสิต และรางวัลการแข่งขันเทควันโดชะอำเทควันโดคัพครั้งที่ 5 
20 กุมภาพันธ์ 60 : ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
21 กุมภาพันธ์ 60 : กิจกรรมอบรมระเบียบวินัยนักเรียน โดยคุณครูวรา ขันธ์เครือ หัวหน้างานระเบียบวินัยนักเรียน 
21 กุมภาพันธ์ 60 : ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
27 กุมภาพันธ์ 60 : กิจกรรมมอบรางวัลขวัญใจแต่งกายย้อนยุคร่วมสมัยไทยนิยม ที่สระโกสินารายณ์ และ รางวัลการแข่งขันเทควันโดอยุธยาโอเพ่น 
เดือนมีนาคม
3 มีนาคม 60 : กิจกรรมน้องส่งพี่ 
25 มีนาคม 60 : กิจกรรมประกาศผลสอบและพบผู้ปกครองปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับประถม1-5 และมัธยม1-2
29 มีนาคม 60 : อาจารย์ชลธี ธารทอง มาเยี่ยมผู้บริหาร และผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับ (รางวัลมหานครอวอร์ด ครั้งที่ 13)
เดือนเมษายน
1 เมษายน60 : กิจกรรมประกาศผลสอบ พบผู้ปกครอง และตรวจสุขภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2559 ระดับชั้น ป.6และม.3
7 เมษายน60 : งานมุฑิตาจิตครูเกษียณ
18 เมษายน60 : กิจกรรมวันสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
 
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com