คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร
TRS Model รูปแบบการบริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษา
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 
เดือนพฤษภาคม
30 พฤษภาคม 60 : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา ระดับปฐมวัย
เดือนมิถุนายน
2 มิถุนายน 60 : กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เตรียมอนุบาล, อนุบาล1 และนักเรียนเข้าใหม่
21 มิถุนายน 60 : รายการเบ้นโบ๊ทShow มาร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนระดับปฐมวัย
22 มิถุนายน 60 : พิธีไหว้ครูระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
เดือนกรกฎาคม
3-7 กรกฎาคม 60 : งานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา
7 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเข้าพรรษา ระดับอนุบาล
18-20 กรกฎาคม 60 : กิจกรรมค่ายหนูน้อยอนุบาลคนดี
เดือนสิงหาคม
2 สิงหาคม 60 : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แข่งโยนบอล
4 สิงหาคม 60 : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แข่งวิ่งเก็บของ
11 สิงหาคม 60 : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แข่งชักเย่อ
15 สิงหาคม 60 : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน วิ่งอ้อมหลัก
22 สิงหาคม 60 : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แข่งฟุตบอล
24 สิงหาคม 60 : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แข่งกระโดดไกล
24 สิงหาคม 60 : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แข่งวิ่งทางตรง
29 สิงหาคม 60 : กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน แข่งว่ายน้ำ
30 สิงหาคม 60 : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย
31 สิงหาคม 60 : กิจกรรมกีฬาภายในธีรศาสตร์เกมส์ครั้งที่ 42 วันที่แรก(วันเปิด) ระดับอนุบาล
เดือนกันยายน
1 กันยายน 60 : กิจกรรมกีฬาภายในธีรศาสตร์เกมส์ครั้งที่ 42 วันที่สอง(วันปิด) ระดับอนุบาล
13 กันยายน 60 : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น อนุบาล1 ณ สุนทรีแลนด์
14 กันยายน 60 : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น อนุบาล3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์กาญจนบุรี
15 กันยายน 60 : กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้น อนุบาล2 ณ สุนทรีแลนด์
เดือนตุลาคม
31 ตุลาคม 60 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับชั้นอนุบาล เรื่องการทำกระทง
เดือนพฤศจิกายน
3 พฤศจิกายน 60 : กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับอนุบาล
12 พฤศจิกายน 60 : กิจกรรมประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ระดับอนุบาล
เดือนธันวาคม
22 ธันวาคม 60 : กิจกรรมวันรื่นเริงระดับอนุบาล
เดือนมกราคม
12 มกราคม 61 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับอนุบาล
เดือนมีนาคม
3 มีนาคม 61 : พิธีมอบวุฒิบัตรระดัการศึกษาปฐมวัย (บัณฑิตน้อย) ปีการศึกษา 2560  
เดือนเมษายน
20 เมษายน 61 : กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ระดับปฐมวัย
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com