คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร
TRS Model รูปแบบการบริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษา
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 
เดือนพฤษภาคม
28 พฤษภาคม 62 : วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา ระดับอนุบาล
เดือนมิถุนายน
1 มิถุนายน 62 : วันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ระดับอนุบาล-พื้นฐาน 
13 มิถุนายน 62 : พิธีไหว้ครู ระดับอนุบาล 
เดือนกรกฎาคม
9-11 กรกฏาคม 62 : กิจกรรมค่ายหนูน้อยอนุบาลคนดี
เดือนสิงหาคม
8 สิงหาคม 62: กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เดือนพฤศจิกายน
11 พฤศจิกายน 62 : กิจกรรมวันลอยกระทง ระดับอนุบาล
19 พฤศจิกายน 62 : ทัศนศึกษาระดับอนุบาล2 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
20 พฤศจิกายน 62 : ทัศนศึกษาระดับอนุบาล3 ที่ ณ สัทธา อุทยานไทย
เดือนธันวาคม
20 ธันวาคม 2562 : กิจกรรมวันรื่นเริง
เดือนมกราคม
6 มกราคม 2563 : โรงเรียนธีรศาสตร์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
เดือนกุมภาพันธ์
29 กุมภาพันธ์ 63 : พิธีมอบวุฒิบัตรระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com