คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
บันทึกข้อตกลงร่วมกันของสถานศึกษา (MOU)
รายงานผลการดำเนินงาน-หลักสูตรต้านทุจริต
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข รักษามาตรฐานระดับเพชร
TRS Model รูปแบบการบริหารโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
หลักสูตรสถานศึกษา
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
กลุ่มงานบริหารระดับปฐมวัย
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  


 
เดือนพฤษภาคม
23 พฤษภาคม 61 : วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา อนุบาล
เดือนมิถุนายน
2 มิถุนายน 61 : กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้น อ.1 ป.1 ม.1 และที่เข้าใหม่ชั้นอื่นๆ  
14 มิถุนายน 61 : พีธีไหว้ครู ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561  
เดือนกรกฎาคม
3-5 กรกฎาคม 61 : กิจกรรมค่ายหนูน้อยอนุบาลคนดี ปีการศึกษา 2561  
23 กรกฎาคม 61 : กิจกรรมทัศนศึกษาสุนทรีแลน ระดับชั้น อ.1  
24 กรกฎาคม 61 : กิจกรรมทัศนศึกษาชุนชนชาวหนองขาว ระดับชั้น อ.2  
25 กรกฎาคม 61 : กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  
26 กรกฎาคม 61 : กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์กาญจนบุรี ระดับชั้น อ.3  
เดือนสิงหาคม
9 สิงหาคม 61 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ระดับอนุบาล (รูปชุดที่1)
9 สิงหาคม 61 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ระดับอนุบาล (รูปชุดที่2)
เดือนกันยายน
5 กันยายน 61 : พิธีเปิดกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 43 (รูปชุดที่ 1)
5 กันยายน 61 : พิธีเปิดกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 43 (รูปชุดที่ 2)
6 กันยายน 61 : พิธี ปิดกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกมส์ ครั้งที่ 43 ระดับอนุบาล
เดือนพฤศจิกายน
22 พฤศจิกายน 61 : กิจกรรมลอยกระทงระดับอนุบาล
เดือนธันวาคม
21 ธันวาคม 61 : กิจกรรมวันรื่นเริงระดับอนุบาล
เดือนมกราคม
11 มกราคม 62 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับอนุบาล
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม
2 มีนาคม 62 : กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย 
เดือนเมษายน
12 เมษายน 62 : กิจกรรมวันสงกรานต์ 
 
 


โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com