คลิกเพื่อกลับหน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
/เป้าหมาย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สัญลักษณ์ของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพ สมศ.
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
คู่มือนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี
                              
รางวัลความภูมิใจ
     (ตั้งแต่ปี 2518 - ปัจจุบัน)
รอบรั้วอนุบาล
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารงานบุคลากร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานจิตตาภิบาล
งานประกันคุณภาพภายใน
และบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
   -ภาษาไทย
   -คณิตศาสตร์
   -วิทยาศาสตร์
   -สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   -สุขศึกษาและพลศึกษา
   -ศิลปะ
   -การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   -ภาษาต่างประเทศ
ครูสายสนับสนุนการสอน
ครูระดับปฐมวัย
  ปีการศึกษา 2561  
 ปีการศึกษา 2562  
 ปีการศึกษา 2563  

เดือนพฤษภาคม
30 พฤษภาคม 59 : พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา ระดับปฐมวัย
เดือนมิถุนายน
4 มิถุนายน 59 : ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย
16 มิถุนายน 59 : พิธีไหว้ครู ระดับปฐมวัย
เดือนกรกฎาคม
6-8 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมค่ายหนูน้อยอนุบาลคนดี  
13 กรกฎาคม 59 : กิจกรรมการแข่งขันระบายสีวันแม่แห่งชาติ  
เดือนสิงหาคม
10 สิงหาคม 59 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับปฐมวัย (ภาพชุดที่1) 
10 สิงหาคม 59 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับปฐมวัย (ภาพชุดที่2) 
19 สิงหาคม 59 : กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัย 
31 สิงหาคม 59 : กิจกรรมกีฬาภายใน ธีรศาสตร์เกมส์ ระดับปฐมวัย (วันที่1)  
เดือนพฤศจิกายน
14 พฤศจิกาบน 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับชั้นอนุบาล เรื่องการทำกระทง
18 พฤศจิกาบน 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับชั้นอนุบาล เรื่องมวยไทย
25 พฤศจิกายน 59 : กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับชั้นอนุบาล เรื่องขนมกล้วย
30 พฤศจิกายน 59 : นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ทัศนศึกษาที่ วัดม่วง วัดใหญ่นครชุม วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี
เดือนพฤศจิกายน
1 ธันวาคม 59 : นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ทัศนศึกษาที่ วัดม่วง วัดใหญ่นครชุม วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี
2 ธันวาคม 59 : นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ทัศนศึกษาที่ วัดม่วง วัดใหญ่นครชุม วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี
เดือนธันวาคม
23 ธันวาคม 59 : กิจกรรมวันส่งความสุขคริสมาสต์และวันปีใหม่ ระดับชั้นอนุบาล
เดือนมกราคม
13 มกราคม 60 : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ระดับชั้นอนุบาล
เดือนกุมภาพันธ์
4 มีนาคม 60 : กิจกรรมบัณฑิตน้อย
เดือนมีนาคม
25 มีนาคม 60 : กิจกรรมประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 ระดับอนุบาล
 
  โรงเรียนธีรศาสตร์    ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110  โทรศัพท์ 032-743192    โทรสาร 032-743192 ต่อ 116
website : www.theerasart.ac.th All rights reserved , E-mail : theerasartt9@gmail.com